Actele notariale pierdute
Утерянные нотариальные акты:

publicarea este bazată pe art.26 din Legea nr.246 din 15.11.2018

публикация данных основана на ст.26 закона №246 от 15.11.2018

începând cu 2020

Zaharciuc Reghina

Doamna Zaharciuc Reghina, cetățean al Republicii Moldova, a.n.XXX, deținătoarea buletinului de identitate B36056518 eliberat de Agenția Servicii Publice la data de XXX, n.i.XXX, domiciliată în Republica Moldova, mun.Ungheni, str.Barbu Lăutaru, nr.XX, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare – cumpărare, cu nr.2953 autentificat la data de 25.03.2010 de către notarul public din or.Ungheni  Valentina Ciorba.

BUŞANU IURIE

Cet. BUŞANU  IURIE, cetățean al R. Moldova, data naşterii 26.07.1976, IDNP 2002022061476, domiciliat în R. Moldova, r-nul Sîngerei, satul Bursuceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie nr. 1171 din 11.04.2004, autentificat de notarul privat din or. Sîngerei – G. Horoşaia.

Manolachi Pavel

NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Manolachi Pavel, născut la 03.09.1985, decedat la 21.11.2021, număr de identificare 2003038014302.

Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil

 pentru data de 04.03.2022.

        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

        Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Repin Oleg

cet.Repin Oleg, domiciliat în mun.Orhei, str.Colindătorilor nr.62, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: contractele de vînzare-cumpărare nr. a părţii sociale nr.10595; 10598 şi 10601 din 12.11.2007, autentificate de notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.

TOROZAN MARIA

Cet. TOROZAN MARIA, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentului  înregistrat cu nr. 4695, eliberat  la data de 26.10.2012, de către Notarul Buzu Iadviga.

Nartea Oleg

cet. Nartea Oleg,  domiciliat în or.Soroca, Racovăţ, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1-1643 din 02.11.2021 autentificat de notarul  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

ROTARU VALERIU

Cet. ROTARU VALERIU, născut la 27.01.1959, număr de identificare 0980502123239, domiciliat în satul Baroncea, raionul Drochia, Republica Moldova, titularul buletinului de identitate A12040142, eliberat la 04.02.200, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare cumpărare a terenului aferent, autentificat cu nr. 281 din 29.01.2009, de notarul Ghedreuţan Dina, cu sediul biroului în or. Drochia, str. 31 August, nr. 16/1.

Stoianova Valentina

Cet. Stoianova Valentina (IDNP 0992912398442) reprezentantul Meraji Valentina, domiciliat în RF mun. Caluga, s. Okorokovo 16 B (procura autentif. notarul Luşnicova G.A. (or. Jucov) la data 13.11.2021 an., nr. 40/30-н/40-2021-5-1440), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal №. 1518, din 23.05.1997, întocmit de notarul Arnaut Ana.

Cuşnir Maria

Cet. Cuşnir Maria, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Roşietici, număr de identificare 2001076188742, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor nr.: 2478, din 10.05.2006, autentificate de notarul privat Ion Conoval.