4 iulie, 2024 Mostenire

ȘUBEICHIN VLADIMIR

Republica Moldova
Mun. Republica Moldova
Mun. Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin 12, ap.1
Biroul Notarial al Notarului Bîstrițcaia Tatiana
Tel: (+ 373 22) 43-45-06; 43-45-07
Nr. de ieşire 82
Din 04 iulie 2024

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL BÎSTRIȚCAIA TAIANA cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin 12, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ȘUBEICHIN VLADIMIR, survenit la data de 19.10.2023 (nouăsprezece octombrie anul două mii douăzeci și trei), data naşterii 27.12.1950, număr de identificare 0971508483140, ultimul domiciliu şi reşedinţa obişnuită a defunctului este – Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Moscova nr. 15/3, ap.96;
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 04.10.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor. sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.