26 martie, 2024 Mostenire

PLOTNIC VICTOR

NOTARUL TOMIŢA ECATERINA, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, str. Suvorov 2B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. PLOTNIC VICTOR născut/ă la data de 19.09.1954, număr de identificare 0980303254842, decedat/ă la data de 27.10.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea prezentului anunţ, cu condiţia constatării, cu certitudine, a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei procedure sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consider că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea. Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.