7 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ghensari Nicolae

Subsemnata ONOFREI TATIANA la cererea cet. GHENSARI NICOLAE solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalelor actelor notariale cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalelor actelor notariale:

Cet. GHENSARI NICOLAE, domiciliat în or.Orhei, str.Cetatea Albă, nr.7, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI nr. 1-279 din 02.11.2022, întocmit de notarul ONOFREI TATIANA.