5 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Baraghin Vladimir

Subsemnata ONOFREI TATIANA la cererea cet. BARAGHIN VLADIMIR solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Avizului privind pierderea originalelor actelor notariale cu următorul conţinut:

Aviz privind pierderea originalelor actelor notariale:

Cet. BARAGHIN VLADIMIR, domiciliat în mun. Chişinău, str.Mt.Gurie Grosu, nr.26, ap.45, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: CERTIFICAT DE MOŞTENITOR LEGAL nr. 3658 din 18.05.2009, întocmit de notarul ONOFREI TATIANA.