24 aprilie, 2024 Mostenire

Vidrascu Petru

Subsemnatul/a Culava Taisia, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conţinut:

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Vidrașcu Petru, născut/ă la 14.02.1946 în R.M., Strășeni, Cojușna, starea civilă – căsătorit, cetăţean al R.M., decedat/ă la 19.11.2020, certificat de deces nr. DC-IV 2109920 emis la 22.04.2024 de I.P. ”Agenția Servicii Publice”, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Cojușna. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 29.05.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 22.04.2024 conform contului/ordinului de încasare a numerarului nr 57285.

Notarul Culava Taisia