28 martie, 2023 Mostenire

Ursu Gheorghe

Informaţie

privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ursu Gheorghe, născut/ă la 24.11.1953 în R.M., Căușeni, Coșcalia, starea civilă – căsătorit, cetăţean al R.M., numărul de identificare 0981408339832, decedat/ă la 10.10.2021, certificat de deces nr. DC-IV 1931712 emis la 12.10.2021 de I.P. ”Agenția Servicii Publice”, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Lozova.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.