6 iulie, 2024 Mostenire

ŢURCAN GALINA

Notarul Popa Lucia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 182, of. 215, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ŢURCAN GALINA, născută la data de 08.04.1949, IDNP 0971806882623, care a urmat la data de 17.01.2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de trei luni de la publicarea anunţului corespunzător în Monitorul Oficial al RM.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.