21 octombrie, 2021 Mostenire

ȚURCAN EVGHENIA

Notarul Bejenar Denis, cu sediul biroului la adresa: RM, mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 15/13, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului dnei ȚURCAN EVGHENIA, născută la data de 18 iulie 1943, IDNP 2001076009678, decedată la data de 02 aprilie 2021. Există un testament.  

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de  20 aprilie 2022, dar nu înaintea momentului stabilirii cu certitudine de către notar a elementelor care trebuie certificate conform legii.

Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar şi nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moștenitor la întreagă masa succesorală va fi eliberat moștenitorului testamentar.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) al Codului Civil al RM, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 (trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lîngă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.