Регламент о порядке передачи на временное хранение печати нотариуса в Нотариальную Палату

Aprobat prin decizia Consiliului Camerei Notariale

Nr.1 din 05.06.2017

REGULAMENTUL

privind modalitatea de transmitere spre păstrare provizorie a stampilei notarului la Camera Notarială

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul art.41 alin.(6), art. 42 alin.(7) ale Legii nr.69 din 14.04.2016 “Cu privire la organizarea activităţii notarilor” şi reglementează modalitatea de transmitere spre păstrare provizorie a ștampilei notarului în cazul suspendării activităţii acestuia şi restituirea către notar a ştampilei după reluarea activităţii, precum și modalitatea de distrugere a ștampilei preluată în cazul încetării activității în temeiul art. 42 alin. (7) lit. b) și c) din legea precitată.

Transmiterea legitimației de notar se efectuiază conform procedurii și modului stabilit în prezentul regulament.

2. Preşedintele Camerei Notariale supraveghează recepţionarea, asigurarea integrităţii şi păstrării ştampilei, transmise spre păstrare provizorie pe perioada suspendării activităţii notarului.

II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE TRANSMITERE A ŞTAMPILELOR

3. Persoana responsabilă de preluarea şi păstrarea ştampilei notarului este Secretarul general al Camerei Notariale sau un angajat al Camerei desemnat de Secretarul general.

4. În perioada absenței temporare a Secretarului general sau a vacanței, responsabil de transmiterea spre păstrare provizorie şi restituirea ştampilei notarului este angajatul Camerei desemnat prin decizia Consiliului Camerei Notariale. Transmiterea ştampilelor notarilor de la o persoană responsabilă de primirea și restituirea ștampilelor la alta se va efectua în baza actului de transmitere-primire a ştampilelor.

5. Notarul a cărui activitate a fost suspendată este obligat să transmită Camerei Notariale spre păstrare provizorie ştampila în termen de 3 zile din data înştiinţării privind ordinul de suspendare a activităţii sale.

6. În vederea asigurării evidenţei ştampilelor notarilor transmise spre păstrare provizorie şi restituirii acestora la Camera Notarilă se va ţine Registrul de evidenţă a ştampilelor notarilor transmise spre păstrare provizorie şi a restituirii acestora, care va avea următoarele rubrici:

Nr. de ordine Numele și prenumele notarului Numărul şi data ordinului de suspendare a activităţii notarului
Data transmiterii ştampilei notarului Semnătura persoanei responsabile de primirea ștampilei și a notarului Numărul şi data ordinului de reînvestire cu împuterniciri
Data restituirii ştampilei notarului
Semnăturile personei responsabile din cadrul Camerei care a restituit ștampila și a notarului

7. Transmiterea spre păstrare provozorie a stampilei se efectuiază personal de către notar. În cazul în care notarul se află în imposibilitatea de a transmite personal ştampila, transmiterea se asigură în termenul stabilit de lege și în pct.5 al prezentului Regulament de către comisia creată de Camera Notarială, în componenţa căreia sînt incluse şi persoane desemnate de Ministerul Justiţiei.

8. Comisia va ridica ștampila, va întocmi Procesul verbal de ridicare, o va sigila în modul prevăzut de prezentul regulament și o va transmite în baza de actului de transmitere-primire la Cameră.

Predarea – primirea spre păstrarea provizorie a ştampilei notarului se face în baza actului de transmitere-primire. Actul de transmitere-primire se întocmeşte în 2 exemplare originale. Un exemplar se transmite notarului, iar un exemplar se păstrează la Camera Notarială.

9. În cazul preluării ștampilei în legătură cu încetarea activității în temeiul art. 42, alin. (1) lit. b) și c)al Legii nr.69 din 14.04.2016, Secretarul general al Camerei Notariale va remite un exemplar al actului de transmitere-primire în adresa Ministerului Justiției.

10. După semnarea actului de transmitere-primire ştampila în prezența notarului se sigilează într-o cutie sau într-un plic pe care se face menţiunea “sigilat” cu aplicarea ştampilei Camerei Notariale, precum şi semnăturile persoanei responsabile de primirea ștampilei.

11. Ştampilele notarilor transmise spre păstrare provizorie se păstrează în deplină siguranţă la Camera Notarială în safeu metalic.

II. RESTITUIREA SAU DISTRUGEREA ŞTAMPILEI

12. În termen de 3 zile din data publicării în Monitorul Oficiul al Republicii Moldova a ordinului ministrului justiţiei privind reînvestirea cu împuterniciri, ştampila urmează să fie restituită notarului personal în baza cererii scrise a acestuia, cu întocmirea procesului – verbal în condiţiile stabilite în pct. 8 al prezentului Regulament.

13. În termen de 3 zile din data emiterii ordinului ministrului justiţiei privind reînvestirea cu împuterniciri, secretarul general al Camerei Notariale urmează să restituie notarului personal ştampila în baza cererii scrise a acestuia, cu întocmirea actului de transmitere-primire în condiţiile stabilite în pct. 8 al prezentului Regulament.

14. Preşedintele Camerei Notariale verifică simestrial modul de păstrare a ştampilelor transmise spre păstrare provizorie Camerei Notariale.

15. După publicarea ordinului de încetare a activității notarului în Monitorul Oficial Secretarul general va asigura distrugerea ștampilei notarului preluată la păstrare provizorie. Un exemplar al actului de distrugere se va expedia Ministerului Justiției în termenul stabilit în ordinul de încetare a activității.

Поделиться в print