Правила проверки, регистрации и учета образцов подписей авторизированных переводчиков.

Aprobată de către Consiliul Camerei Notariale
Prin Decizia nr.2
Din data de 04.03.2019

Reguli privind modul de înregistrare, evidență și verificare a specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizați

1. Prezentele reguli sunt elaborate conform art.48 al.5 Legii nr.246 privind procedura notarială, în scopul stabilirii modului de înregistrare, evidenţă şi verificare de către notari a specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizaţi.

2. Pentru legalizarea semnăturii traducătorului autorizat în baza specimenului de semnătură, traducătorul se va înregistra și va depune la biroul notarului specimenul de semnătură și amprenta ștampilei.

3. Pentru înregistrare şi depunere a specimenului de semnătură şi amprenta ştampilei, traducătorul autorizat, va depune la biroul notarului, cererea de înregistrare (anexa nr. 1) la care va anexa: copiile autorizaţiei de traducător, a actelor de studii, a actului de identitate şi după caz, a actelor de stare civilă. Specimenul de semnătură și amprenta ștampilei traducătorului autorizat precum şi copiile actelor anexate vor fi legalizate de către notar.

4. În cazul în care, traducătorul autorizat nu se poate prezenta personal la notar pentru înregistrare, cererea de înregistrare cu specimenul semnăturii şi amprenta ştampilei precum şi actele anexate vor fi legalizate notarial şi expediate prin poștă.

5. În cazul modificării specimenului semnăturii traducătorului autorizat sau amprentei ștampilei, sau a datelor de identificare (de ex: a numelui, prenumelui),sau în cazul primirii unei noi auturizații, traducătorul va fi obligat, în termen rezonabil, să depună la notarul unde este înregistrat o nouă cerere, în condițiile stabilite de prezentele reguli.

6. Notarul ține evidenţa specimenelor de semnătură a traducătorilor autorizaţi în baza cererilor depuse, care se vor păstra la biroul notarului în ordine alfabetică sau cronologică

7. La solicitarea legalizării semnăturii traducătorului în baza specimenului de semnătură, notarul va contrapune semnătura aplicată pe actul tradus cu specimenul semnăturii traducătorului a cărui semnătură o cunoaşte.

8. Traducătorul autorizat care a depus pînă la data de 01.03.2019 cererea de înregistrare a specimenului de semnătură și amprenta ștampilei corespunzător prezentelor reguli, nu este obligat s-o depună repetat.

Anexa nr. 1

Model de cerere

Către notarul _______________________________

cu sediul biroului în __________________________

_________________________________________)

CERERE

Subsemnata/ul,_____________________________________,născut la data de___________________, număr de identificare ________________________, cu domiciliul/cu reședința _____________________________________________________________________________, titularul actului de indentitate _____________________eliberat la data de _________________, deținătorul Autorizației nr. _________, eliberate de către Ministerul Justiției la data de ___________________, rog să fiu înregistrat în calitate de traducător autorizat din limba ____________ în limba _________________;

Declar, pe proprie răspundere, că sunt cunoscut/ă cu prevederile legale privind răspunderea (disciplinară, civilă și penală) pentru exactitatea și corectitudinea traducerilor efectuate şi mă oblig să păstrez confidențialitatea cu privire la actele şi faptele de care am luat cunoştinţă în cadrul activităţii;

În cazul schimbării specimenului semnăturii, ștampilei , sau a datelor de identificare (de ex: a numelui, prenumelui),sau în cazul primirii unei noi auturizații, mă oblig, în termen rezonabil, să depun la nota o nouă cerere de înregistrare.

În acest scop, depun specimenul semnăturii şi amprenta ştampilei.

Specimenul semnăturii ____________________________________________________

Amprenta ștampilei _______________________________________________________

Model de cerere

În cazul traducătorului care nu este autorizat

Conform art.5 (2)Legii nr.264/11.12.2008 (2)Prevederea alin.(1) lit.a) nu este obligatorie în cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile orientale ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, precum şi interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi.

Lincul https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_69.pdf

Către notarul _______________________________

cu sediul biroului în __________________________

_________________________________________

CERERE

Subsemnata/ul,_____________________________________________,născut la data de ________________, număr de identificare _______________________ domiciliat/cu reședința _____________________________________________________________________________, titularul actului de indentitate _____________________ eliberat la data de ________________,

declar, pe proprie răspundere că, am cunoştinţe suficiente pentru a traduce

cet. __________________________________________________________________ textul ______________________________________ din limba _________________ în limba ________________________________.

Îmi asum toată responsabilitatea pentru exactitatea traducerii efectuate, pentru ce semnez.

„____”________________20___ Semnătura_________________________________

Поделиться в print