23 aprilie, 2021 Mostenire

Porcescu Maria

Notarul Teleucă Aliona, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării             nr. 18, Tel. 022-23-33-71, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  Porcescu Maria, născută la data de 11.07.1971, IDNP 0971308035381, decedată la 14.09.2020.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de                    22 iunie 2021, cu condiția constatării cu certitudine a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.

          În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

          Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.