8 iulie, 2024 Mostenire

Popleșcan Anto

Notarul Cazacu Viorel, cu sediul biroului la adresa: strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr.92, mun.Strășeni, raionul Strășeni, anunță despre deschiderea procedurii succesorale notariale în urma deschiderii moștenirii cet.Popleșcan Anton, născut la 09.05.1949, IDNP 0982202330344, decedat la 28.02.2024
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 01.10.2024.
Potrivit prevederilor legale, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiunea masei succesorale, temeiul chemării sale la moştenire și inițierea procedurii succesorale notariale, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală sau pe orice altă cale, nu va depune la notarul susmenționat o declaraţie autentică de renunţare la moştenire, se va considera că moștenitorul a acceptat moștenirea in mod implicit. În acest caz: moștenitorul va decădea din dreptul de a renunța la moștenire, își va consolida necondiționat calitatea de moştenitor definitivând devoluțiunea masei succesorale, care s-a produs de plin drept la momentul deschiderii moștenirii: transmiterea către moștenitorul îndreptățit, ca un tot întreg, a drepturilor patrimoniale și a obligațiilor celui ce a lăsat moștenirea, cu excepția celor care prin natura lor erau legate în mod inseparabil de persoana sa sau care, potrivit legii, nu se transmit prin moștenire. Moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile celui ce a lăsat moștenirea, și obligațiile moștenitorului, care rezultă din calitatea de moștenitor.