8 septembrie, 2021 Mostenire

Popescu Valeriu

Notarul Cazacu Viorel, cu sediul biroului la adresa: strada Ștefan cel Mare și Sfânt nr.92, mun.Strășeni, raionul Strășeni, anunță despre deschiderea procedurii succesorale notariale în urma deschiderii moștenirii cet. Popescu Valeriu, născut la 18.10.1964, IDNP 0980601331445, decedat la 07.07.2021.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 08.12.2021. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 (trei) luni din data în care a aflat despre devoluțiunea masei succesorale și despre temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală o declarație autentică de renunțare la moștenire, se va considera că moștenitorul a acceptat in mod implicit moștenirea. Atunci el nu va mai putea renunța la moștenire, își va consolida necondiționat calitatea de moştenitor, definitivând devoluțiunea masei succesorale care s-a produs de plin drept la momentul deschiderii moștenirii: transmiterea ca un tot întreg a tuturor drepturilor patrimoniale și a obligațiilor celui ce a lăsat moștenirea către moștenitorul îndreptățit, cu excepția celor care prin natura lor erau legate în mod inseparabil de persoana celui ce a lăsat moștenirea sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit dispozițiilor legale moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ pe lângă obligațiile celui ce a lăsat moștenirea și obligațiile moștenitorului care rezultă din calitatea lui de moștenitor.