21 aprilie, 2023 Mostenire

Miron Andrei

 Informaţieprivind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Culava Taisia, cu sediul biroului la adresa:R.M., Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133B, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Miron Andrei, decedat la data de 14.05.2022, sexul masculin, născut/ă la 23.10.1953 în R.M., Strășeni, Scoreni, starea civilă văduv, cetățean/ă a Republicii Moldova, numărul de identificare 2005033087686, certificat de deces număr DC-IV 1959568 emis la 17.05.2022 de Primăria Scoreni, Străşeni, locul reşedinţei obişnuite R.M., Străşeni, Scoreni. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 20.07.2023.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.