24 mai, 2024 Mostenire

Fluer Feodosia

Anexa nr. 1
la Ghidul privind publicarea
pe pagina oficială a Camerei Notariale
a informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale notariale
şi a avizului despre pierderea originalului actului notarial)

Subsemnata, Antohi Veronica, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informaţiei despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conşinut:

Informaţie
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Antohi Veronica, cu sediul biroului la adresa: mun. Bender, Varniţa, str. Tighina, nr. 111, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Fluer Feodosia, născut/ă la 14.11.1961, IDNP 2005005003304, decedat/ă la 26.11.2021.
Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 26.08.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.
Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată la data de 22.05.2024, conform ordinului de plată nr. 7520 din 22.05.2024 de cet. Fluier Ion.

NOTARUL
Antohi Veronica