11 iulie, 2024 Mostenire

Darii Vera

NOTARUL Popovici Veronica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. București, 23, of.1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Darii Vera, născut/ă la 29.09.1952, IDNP2003003027535, decedat/ă la 29.05.2023.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil, după expirarea termenului de o lună din data publicării prezentului aviz, cu condiția constatării cu certitudine de către notar a faptelor necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.