7 iunie, 2024 Mostenire

Cornei Anatoli

Către Camera Notarială

Subsemnata Roman Valentina solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL Roman Valentina, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 74, of. 05, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cornei Anatoli, născut la 15.12.1957, codul personal 2008002001540, decedat la 22.08.2023. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea avizului.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 06.06.2024 conform contului spre plată nr. 36051

Notar Roman Valentina