28 mai, 2024 Posturi vacante

Concurs angajare

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de

Secretar/ă, Secția secretariat și arhivă, Direcția managment instituțional. Aparatul administrativ, cu salariul de 16 000 lei, conform statelor de personal pentru anul 2024.

1. Scopul funcției:
Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale.

2. Sarcinile de bază:

 • completarea și asigurarea ținerii registrelor necesare activității Camerei Notariale;
 • recepționarea apelurilor telefonice și readresarea către persoanele responsabile, după caz;
 • primirea și direcționarea persoanelor ce se adresează Camerei Notariale;
 • redactarea conținutului corespondenței simple;
 • întocmirea și asigurarea actualizării bazelor de date/sistemelor de evidență din cadrul Camerei Notariale;
 • îndeplinirea lucrărilor de secretariat a ședințelor organelor Camerei Notariale, pregătirea materialelor pentru ședințele organelor, grupurilor de lucru, comisiilor de specialitate din cadrul Camerei și consemnarea dezbaterilor și deciziilor luate;
 • elaborarea conținutului comunicatelor, invitațiilor, felicitărilor și corespondenței de protocol;
 • gestionarea paginii oficiale a Camerei Notariale: www.cnm.md, redactarea și publicarea anunțurilor, comunicatelor, textelor etc; a paginii de pe rețelele de socializare, chat-ului notarilor;
 • alte atribuții prevăzute de fișa postului.

3. Cerințe față de candidat:

 • cunoaşte limba română (scris și vorbit);
 • în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire;
 • are o reputaţie ireproșabilă;
 • are studii superioare în domeniul juridic;
 • are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul funcției vacante, cu excepțiile prevăzute de prezentul Regulament;
 • în ultimii 3 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a hotărîrii judecătoreşti definitive;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • cunoaște legislația în domeniu și posedă abilități de operare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet navigator), cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1) constituie un avantaj.

4. Calități personale:

 • Abilități analitice și capacități de planificare și atingere a obiectivelor;
 • Capacități excelente de comunicare;
 • Experiența de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;
 • Auto-disciplina, punctualitatea și respectarea termenelor limite;
 • Creativitate și spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate.
 • Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs personal, prin poștă/prin e-mail, care va conține:
 • cererea de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 1) ;
 • CV-ul completat după modelul Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii (superioare absolvite cu diplomă de licență sau un act de studii echivalent);
 • copiile documentelor ce atestă experiența profesională (carnetul de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte acte confirmative),
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
 • scrisoarea de motivare și, opțional scrisoarea de recomandare;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);
 • declarația pe propria răspundere prin care declară că, în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire; în ultimii 3 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare; nu are antecedente penale nestinse și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a hotărîri judecătoreşti definitive (conform modelului din Anexa nr.2);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului din Anexa nr. 3);

             Notă: Cererea de participare, CV-ul, scrisoarea de motivare și declarațiile pe proprie răspundere se prezintă în original, semnate și datate de candidat. Alte documente din dosarul de concurs pot fi prezentate în copii autentificate de către notar sau pot fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 11.06.2024, ora 16.00, telefon de contact: 061022231; 061077753; (022)000 701, e-mail: camera.notariala@cnm.md, adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of.16

Modelele de acte Anexa 1, 2 , 3 se anexează