17 aprilie, 2024 Mostenire

Cobîlaș Alexei

Subsemnatul, notarul Balan Marina, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL BALAN MARINA, cu sediul biroului la adresa:mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 27/10, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cobîlaș Alexei, IDNP 0963005567054, decedat la 04.04.2024, născut la data de 05.01.1963.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.07.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Plata pentru publicare a fost achitată de notar la data de 15.04.2024 conform ordinului de
plată nr. 1169 din 15.04.2024.