27 iunie, 2024 Mostenire

CERNEȚCAIA OXANA

R/C 81 din 26.06.2024

Subsemnata Ciuperca Maria, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:

Informație
privind deschiderea procedurii succesorale

NOTARUL CIUPERCA MARIA, cu sediul biroului la adresa:mun.Chișinău, str.Alecu Russo, 9/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CERNEȚCAIA OXANA, născut/ă la 13 august 1971, IDNP 0982107421091, decedat/ă la 31 martie 2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 26.09.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Plata pentru publicare a fost încasată în calitate de speze și va fi achitată de notar conform facturii fiscale emisă de cameră.

Notarul Ciuperca Maria