26 iunie, 2024 Mostenire

Butovscaia Vera

Subsemnata Zinaida Volimbovscaia solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.md a Informației despre deschiderea procedurii succesorale cu următorul conținut:
Informație
privind deschiderea procedurii succesorale
NOTARUL Zinaida Volimbovscaia, cu sediul biroului la adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, nr. 34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Butovscaia Vera, născută la 26.11.1941, IDNP 2001048506721, decedată la 12.06.2024.
Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 17.09.2024.
În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.
Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.
Plata pentru publicare în sumă de 250 (două sute cincizeci) lei, achitată prin intermediul Mpay.
Notarul Zinaida Volimbovscaia