8 septembrie, 2021 Mostenire

Bileţchi Nicolae

Notarul Bloşenco Andrei, cu sediul biroului: mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 12, tel. (022) 73-63-62, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bileţchi Nicolae, născut/ă la data de 12.03.1937, decedat/ă la 30.07.2021, c/p 0980607888000, cu reşedinţa obişnuită la momentul decesului: mun. Chişinău, str. Mioriţa, nr. 5/2, ap. 60, R. Moldova.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 08.12.2021(opt decembrie, anul două mii douăzeci şi unu).

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.