Vasilache Toma

NOTARUL Ţopa Inga, cu sediul biroului la adresa: mun.Străşeni, str.M.Eminescu,54, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Vasilache Toma, născut la 29.02.1956, IDNP 0982103336292, decedat la 08.08.2019. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 09.03.2020. În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) al Codului Civil al R.M.,...

MODELELE CERTIFICATELOR NOTARIALE

an_2_59Descarcă Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr.59 din27 februarie 2019 MODELELE CERTIFICATELOR NOTARIALE Capitolul I MODELELE CERTIFICATELOR DE MOŞTENITOR 1. Modelul certificatului eliberat unicului moştenitor în baza legii REPUBLICA MOLDOVA NOTARUL (numele şi prenumele) SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) CERTIFICAT  DE  MOŞTENITOR   eliberat unicului moştenitor în baza legii...

MODELELE GIRURILOR DE AUTENTIFICARE A  ACTELOR NOTARIALE

an_1_59Descarcă Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 59 din 27 februarie 2019 MODELELE GIRURILOR DE AUTENTIFICARE A  ACTELOR NOTARIALE Capitolul I Modelele girurilor de autentificare a contractelor  1. Modelul girului de autentificare a contractului REPUBLICA MOLDOVA NOTARUL (numele şi prenumele) SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) (Se...

Testament. Model

T E S T A M E N T                                   Republica Moldova municipiul Chişinău ________________anul două mii nouăsprezece Subsemnatul/a, XXXXX, născut/ă la data de XXXX, numărul de identificare XXXXX, domiciliat/ă în Republica Moldova, XXXXXX, numit/ă în continuare ”Testator”, de bună voie şi nesilit/ă de nimeni, aflându-mă în deplinătatea facultăţilor mele mintale,...

Modelele citației notariale și ale notificărilor notariale

Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 03 din 04 martie 2019 MODELELE CITAȚIEI NOTARIALEȘI ALE NOTIFICĂRILOR NOTARIALE (cu titlu de recomandare) Notificare despre pornirea procedurii de învestire cu formula executorie REPUBLICA MOLDOVA NOTARUL (numele şi prenumele) SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) Nr.______din _____________ NOTIFICARE Eu,...

CONTRACT DE IPOTECĂ cu declarații

Notar XXX Sediul CONTRACT DE IPOTECĂ Republica Moldova municipiul Chişinău Patru iunie anul două mii nouăsprezece Noi subsemnaţii, BancaComercială ”XXXXX”Societate pe Acţiuni, IDNO1002600010273, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 20.06.2001, cu sediul în RM, mun.Chişinău, bd. :tefan cel Mare, nr.171/1, reprezentată legal de dl IVANOV ION, născut...

CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

CONTRACT DE FIDEJUSIUNE nr. (garanţie personală acordată de consumator) 13.06.2019 mun. Chişinău NP, născut la xxxxxxxxx, IDNPxxxxxxxxxx, titularul buletinului de identitate Axxxxxxxxxx eliberat la data de xxxxxxxx, domiciliat pe adresa: RM, mun. Chişinău , str. XXXXXXXXX, NR. 21/1 ap.44, tel. nr. 0000000, e-mail: , în continuare FIDEJUSOR şi Banca Comercială...

CONTRACT DE IPOTECĂ investit cu formulă executorie

Notar XXX Sediul CONTRACT DE IPOTECĂ investit cu formulă executorie /încheiat în cadrul Programului de stat „Prima casă”/ Republica Moldova municipiu Chişinău Douăsprezece iunie anul două mii nouăsprezece PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca Comercială ”” Societate pe Acţiuni (în continuare “Bancă”), IDNO-codul fiscal nr. 0000000028096, înregistrată în Registrul de stat al...

Declarație de confidențialitate

CĂTRE NOTAR DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Subsemnata/ul __________________________________, născut(ă) la data de ____________________, codul personal____________________________, domiciliat/cu reşedinţa în______________________________________________________________________________, prin prezenta, declar pe proprie răspundere, următoarele: - la solicitarea cet. __________________________am primitacordul de a asista la întocmirea actului notarial - ___________________________; - declar că sunt cunoscut/ă cu prevederile art. 3 alin. 3...