Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

Specialist în domeniul juridic

Direcția analiză, elaborare și supraveghere, Aparatul de specialitate.

Obiectivul postului:

Asigurarea realizării competențelor Camerei Notariale de analiză și generalizare a practicii notariale și asigurarea unei practici notariale uniforme, de participare în procesul de elaborare și aprobare a actelor normative în anumite domenii ce vizează activitatea notarilor, supravegherea respectării de către notari a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Atribuții de funcție:

– acțiuni de analiză a legislației ce reglementează direct sau indirect activitatea notarilor și a Camerei Notariale, întreprinderea măsurilor pentru perfecționarea cadrului normativ;

– identificarea problemelor în activitatea notarială și asistarea notarilor în soluționarea acestora;

– consultarea notarilor și cetățenilor în aspecte ce țin de domeniul direcției; 

– elaborarea proiectelor de răspuns la solicitări, cereri recepționate de la notari și cetățeni;

– elaborarea proiectelor acte, inclusiv cele ce țin de generalizarea practicii notariale și perfecționarea cadrului normativ;

      – îndeplinirea măsurilor în vederea realizării sarcinii Camerei Notariale de supraveghere și controlul asupra modului de implementare, de către notari, a legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova;

      – alte atribuții prevăzute de fișa postului.

Cerințe față de candidat:

– deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;

– are o reputație ireproșabilă;

– are studii superioare în domeniul juridic;

– are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puțin 3 ani;

– în ultimii 5 ani nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale;

– posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

– cunoașterea limbilor engleză și/sau franceză va constitui un avantaj;

– abilități avansate de utilizare a computerului.

Calități personale:

– Abilități analitice și capacități de planificare și atingere a obiectivelor;

– Capacități excelente de comunicare;

– Experiența de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;

– Auto-disciplina, punctualitatea și respectarea termenelor limite;

– Creativitate și spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate.

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs personal, prin poștă/prin e-mail, care va conține:

– formularul de participare (se va obține prin poșta electronică la adresa indicată mai jos);

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);

– copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

– documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019) scrisoare de motivare și opțional scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;

– cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

– acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data selecției dosarelor de înscriere la concurs sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 10.03.2023, telefon de contact: 061077753; (022)000701, e-mail:camera.notariala@cnm.md, adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of.16

Dacă sunteți interesat de poziție și corespundeți cerințelor, vă încurajăm să expediați solicitarea Dvs. la adresa indicată.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru a fi invitați la interviu.

Share on print