Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

Specialist/specialistă în management și organizare

Secția financiar administrativă și resurse umane, Direcția managment institutional, Aparatul Administrativ

Obiectivul postului:

Asigură elaborarea planurilor, proiectelor de buget și a rapoartelor de executare a acestora, organizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, precum și organizarea şi gestionarea resurselor umane.

Atribuții de funcție:

  • gestionarea documentelor și registrelor interne; 
  • perfectarea și evidența documentelor cu privire la personal;  
  • suport în desfășurarea procesului de recrutare de personal și în procesul de integrare a noilor angajați;
  • organizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile organizației; 
  • elaborarea ordinelor, deciziilor și asigurarea evidenței acestora în cadrul organizației;
  • elaborarea planurilor de activitate, planurilor de achiziții, a proiectelor de buget;
  • elaborarea rapoartelor de activitate, rapoartelor privind executarea bugetelor;
  • alte activități de logistică, operaționale;
  • alte atribuții prevăzute de fișa postului.

Cerințe față de candidat:

– deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;

– are o reputație ireproșabilă;

– studii superioare în economie, management sau alte domenii conexe, resurse umane (va constitui  un avantaj);  

– are o vechime în muncă în domeniu de cel puțin 3 ani;

– în ultimii 5 ani nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale;

– posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

– cunoașterea limbilor engleză și/sau franceză va constitui un avantaj;

– abilități avansate de utilizare a computerului.

Calități personale:

– Abilități analitice și capacități de planificare și atingere a obiectivelor;

– Capacități excelente de comunicare;

– Experiența de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;

– Auto-disciplina, punctualitatea și respectarea termenelor limite;

– Creativitate și spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate.

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs personal, prin poștă/prin e-mail, care va conține:

– formularul de participare (se va obține prin poșta electronică la adresa indicată mai jos);

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);

– copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

– documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019) scrisoare de motivare și opțional scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;

– cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

– acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data selecției dosarelor de înscriere la concurs sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 10.03.2023, telefon de contact: 061077753; (022)000701, e-mail:camera.notariala@cnm.md, adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of.16

Dacă sunteți interesat de poziție și corespundeți cerințelor, vă încurajăm să expediați solicitarea Dvs. la adresa indicată.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru a fi invitați la interviu.

Share on print