Danuța Iuri

Notarul Tomița Ecaterina, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, str. Suvorov 2B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Danuța Iuri, număr de identificare 2003025074889, născut la data de 24 aprilie anul 1951, decedat la data de 12 mai anul 2022. Există un testament.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea prezentului anunţ.

Dacă în termenul nominalizat nici o persoană nu va invoca calitatea sa de rezervatar şi nu va pretinde la cota succesorală rezervatară, atunci certificat de moştenitor la întreagă masa succesorală va fi eliberat moştenitorului testamentar.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire, se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea. Astfel, către moștenitor vor trece toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale, care includ, pe lângă obligațiile defunctului, și obligațiile ce rezultă din calitatea de moștenitor.

Share on print