Anunț. Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în secția secretariat și arhivă, din cadrul Camerei Notariale.

Concurs

pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială anunță concurs pentru ocuparea funcției de

Specialist în secția secretariat și arhivă a Aparatului administrativ.

Obiectivul postului:

Asigurarea lucrărilor de secretariat și arhivă în cadrul Camerei Notariale. Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Camerei Notariale, comisiilor, grupurilor de lucru etc.

Atribuții de funcție:

– completarea și asigurarea ținerii tuturor registrelor necesare activității Camerei Notariale;

– recepționarea apelurilor telefonice și readresarea către persoanele responsabile, după caz;

– primirea și direcționarea persoanelor ce se adresează direct Camerei Notariale;

– redactarea conținutului corespondenței simple,

– întocmirea și asigurarea actualizării bazelor de date/sistemelor de evidență din cadrul Camerei Notariale;

– îndeplinirea lucrărilor de secretariat a ședințelor organelor Camerei Notariale, pregătirea materialelor pentru ședințele organelor, grupurilor de lucru, comisiilor de specialitate din cadrul Camerei și consemnarea dezbaterilor și deciziilor luate;

– alte atribuții prevăzute de fișa postului.

Cerințe față de candidat:

– deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;

– are o reputație ireproșabilă;

– are studii superioare în domeniul juridic;

– în ultimii 5 ani nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale.

– posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

– cunoașterea limbilor engleză și/sau franceză va constitui un avantaj;

– abilități avansate de utilizare a computerului;

Calități personale:

– Abilități analitice și capacități de planificare și atingere a obiectivelor;

– Capacități excelente de comunicare;

– Experiența de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;

– Auto-disciplina, punctualitatea și respectarea termenelor limite;

– Creativitate și spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate.

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail, care va conține:

– formularul de participare (se va obține prin poșta electronică la adresa indicată mai jos);

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);

– copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

– documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019) și recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;

– cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

– acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

            Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data selecției dosarelor de înscriere la concurs sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 12.09.2022, ora 16.00, telefon de contact: 061077753; (022)000701, e-mail:camera.notariala@cnm.md, adresa poștală: mun. Chișinău, str. București 90, of.16

            Dacă sunteți interesat de poziție și corespundeți cerințelor, vă încurajăm să expediați solicitarea Dvs. la adresa indicată.

            Doar candidații selectați vor fi contactați pentru a fi invitați la interviu.

            Vă mulțumim pentru interesul Dvs. în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.

Share on print