CONCURS pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale

CONCURS

pentru ocuparea funcției de secretar general al Camerei Notariale

(termen limită 04.05.2022)

Camera Notarială

anunță concurs pentru ocuparea funcției de

secretar general

al Camerei Notariale

I. Scopul și sarcinile de bază ale funcției:

– reprezentarea Camerei Notariale în raport cu terții, pe domeniile ce intră în competenta sa;

– gestionarea economico-financiară a Camerei Notariale;

– asigurarea prezentării raportării (financiare, statistice etc.) organelor de resort;

– încheierea contractelor în numele Camerei Notariale;

– gestionarea bugetului Camerei Notariale;

– organizarea elaborării, fundamentării şi prezentării în faţa Adunării generale a notarilor a proiectului de buget anual al Camerei Notariale;

– elaborarea și prezentarea în fața Adunării generale a notarilor a raportului anual privind executarea bugetului;

– întocmirea raportului anual de activitate a Camerei Notariale;

– organizarea activității Camerei Notariale între ședințele Adunării generale;

– participarea la ședințele Adunării generale a notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale fără drept de vot;

– elaborarea proiectului agendei şi pregătirea materialelor pentru ședințele Adunării generale a notarilor şi Consiliului Camerei Notariale după consultarea cu ultimul;

– angajarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă cu personalul Camerei Notariale;

– conducerea activității  personalului Camerei Notariale;

– executarea deciziilor Adunării generale a notarilor şi ale Consiliului Camerei Notariale ce se referă la activitatea sa;

– organizarea ținerii evidenței contabile a Camerei Notariale;

– gestionarea mijloacelor financiare de pe conturile Camerei Notariale;

– asigurarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor pentru funcțiile eligibile;

– îndeplinirea altor atribuții prevăzute de Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea notarială și  în Statutul Camerei Notariale.

II. Condiţii de angajare generale:

– Studii superioare în management, economie; sau drept;

– Vechime în muncă de cel puțin 5 ani;

– Posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

– Cunoașterea limbilor engleză şi/sau franceza va constitui un avantaj;

– Abilități avansate de utilizare a computerului;

– Abilități analitice şi capacități de planificare şi de atingerea obiectivelor;

– Capacitatea de a se exprima logic şi consecutiv în formă verbală și scrisă;

– Capacități excelente de comunicare;

– Experiență de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;

– Auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;

– Creativitate şi spirit de inovație, principii morale solide, responsabilitate;

– Salariul: 27 000 lei;

III. La concurs poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

– deține cetățenia Republicii Moldova și domiciliul în Republica Moldova;

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vre-o măsură de ocrotire judiciară;

– are reputație ireproșabilă;

– în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

–  nu are antecedente penale;

–  are studii superioare în management, economie sau drept.

IV. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conține:

–  formularul de participare (poate fi obținut prin posta electronica la adresa indicată mai jos);

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării);

–  copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

–  documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019) și recomandarea de la ultimul loc de muncă semnată de conducător;

–  cazierul judiciar(cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

–  acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

V. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 04.05.2022, ora 17.30.

telefon de contact: 022 000701;

e-mail: camera.notariala@cnm.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. București, nr. 90, of. 16.

NOTĂ: Formularul de participare și declarațiile personale se prezintă în original, semnate și datate de candidat. Copiile documentelor anexate vor fi legalizate de notar sau se vor prezenta împreună cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.  În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile de mai sus se aplică la data desfășurării interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

PREȘEDINTELE
CAMEREI NOTARIALE                                                                CHIRTOACĂ Lilia

Share on print