Camera Notarială continuă eforturile pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind autorizarea de către organele de tutelă a actelor juridice încheiate în numele minorului

La data de 1 februarie anul 2022, la solicitarea Camerei Notariale, Ministerul Justiției  a convocat o ședință pentru a pune în discuție dificultățile legate de autorizarea de către organele de tutelă a actelor juridice încheiate în numele minorilor.

          La ședința în regim on-line au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, autorității tutelare, notari și reprezentanți ai mediului academic. În cadrul ședinței atât notarii, cât și reprezentanții mediului academic au subliniat că normele juridice care reglementează autorizarea actelor juridice încheiate în numele minorilor sunt clare. Obligația statului de a asigura respectarea interesului superior al copilului nu este exclusă, în cazul în care copilul este reprezentat de către părinți. Atât din cauza că principiul respectării interesului superior al copilului nu prevede excepții, cât și din cauza faptului că între interesele copilului și interesele părinților pot apărea conflicte de interese. Lipsa controlului imparțial asupra respectării de către părinți a interesului superior al copilului și a faptului, dacă aceștia încheie actul juridic exclusiv în interesul minorului este nu doar contrară legislației naționale, dar și contrară obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova.

Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a încercat să promoveze ideea că legislația, inclusiv amendamentele recente, prevăd doar obligația de a asigura protecția minorilor care nu pot beneficia de ocrotirea părintească. Însă acest argument este incorect din punct de vedere juridic, dar și contravine tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Este incorect a susține, că o lege care prevede protecția minorului în anumite cazuri (în speța, în cazul copiilor rămași fără ocrotire părintească), este contrară legii care prevede protecția copiilor în alte cazuri (în speța, aflați sub ocrotire părintească). În consecință, în lipsa contradicției, ambele legi urmează a fi aplicate. Dar, având în vedere faptul că tratatele internaționale au prioritate față de legislația națională, chiar dacă ar exista o contradicție, instituțiile naționale oricum rămân obligate să asigure respectarea interesului superior al copilului. Astfel, în speța, autoritățile naționale rămân obligate să asigure, că orice contract încheiat de părinți în numele minorului corespunde interesului superior al copilului.

Tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prevăd obligația statului, de a stabili la nivel național garanții legislative, instituționale și de altă natură, prin care s-ar garanta că orice decizii care vizează minorii, se vor adopta cu respectarea interesului superior al copilului. Acest lucru este constant menționat în jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. Spre exemplu, în cauza S.L și J.L. v Croația, Curtea Europeană a statuat expres că în conformitate cu legislația internațională copilul are speranța legitimă că autoritățile naționale vor întreprinde măsuri pentru a le proteja drepturile (în speță dreptul de proprietate, încălcat de autoritățile, care au sancționat înstrăinarea, în condiții defavorabile, a bunurilor unui minor). Anume în scopul asigurării respectării interesului superior al copilului, Codul Civil al Republicii Moldova prevede în articolul 29 că actele juridice prevăzute de articolul 139 alin. (1) pot fi încheiate de către reprezentant doar cu autorizația consiliului de familie, iar în lipsa acestuia, a autorității tutelare. Cu regret autoritățile tutelare, în mod eronat, interpretează articolul 29 în sensul că această normă impune obligația autorizării doar în cazul în care reprezentantul este o altă persoană decât părintele copilului. Aceasta a generat dificultăți mari în activitatea notarilor.

În urma dezbaterilor din ședința comună, s-a reiterat necesitatea soluționării problemelor abordate prin aplicarea conformă a legislației în domeniu.

Share on print