Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

Camera Notarială

anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

în următoarele secții din

APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV

Aparatul de Specialitate:

1.Secția analiză, elaborare și supraveghere

Consultant (în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)

2.Secția formare profesională

Consultant

3. Serviciul IT

specialist principal IT

Aparatul Administrativ:

1. Secția finanțe, resurse umane și evidență managerială

Specialist principal

2. Secția secretariat și arhivă

Specialist

I. Condiţii de angajare generale:

–  Studii universitare complete în domeniul relevant pentru post;

–  Posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

–  Cunoașterea limbilor engleză şi/sau franceză va constitui un avantaj,

–  Abilități avansate de utilizare a computerului;

–  Abilități analitice şi capacități de planificare şi de atingerea obiectivelor;

–  Capacitatea de a se exprima logic şi consecutiv în formă scrisă;

–  Capacități excelente de comunicare;

–  Experiență de lucru în echipă, abilități de colaborare cu angajați de orice nivel;

–  Auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;

–  Creativitate şi spirit de inovaţie, principii morale solide, responsabilitate;

II. La concurs poate candida, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– deține cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;

– cunoaşte limba română (scris și vorbit);

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vreo măsură de ocrotire judiciară;

– are o reputaţie ireproșabilă;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

– are studii superioare în domeniul funcției pentru care candidează;

– are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul funcției vacante, cu excepția specialistului din cadrul Secției secretariat și arhivă din cadrul Aparatului administrativ;

– în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail, Dosarul de concurs, care va conţine:

–  formularul de participare (poate fi obținut prin poșta electronică la adresa poștală indicată mai jos);

– copia buletinului de identitate;

– copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

–  copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

–  documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă,certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019) și recomandare de la ultimul loc de muncă semnat de conducător;

–  cazierul judiciar(cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);

–  acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 14.02.2022, ora 16:00

telefon de contact: 061077753; (022) 000 701

e-mail: camera.notariala@cnm.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. București, nr. 90, of.16

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data selecției dosarelor de înscriere la concurs, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Solicitarea de expediere a formularului de participare, va fi însoțită de indicarea funcției vacante pentru care se optează, pentru a fi posibilă și expedierea fișei de post respective.

Share on print