Concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de evidență contabilă

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de evidență contabilă.

În sarcina acesteia vor fi incluse următoarele:

 • Ținerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Мoldova;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi fiscale către Inspectoratul Fiscal de Stat (în continuare „IFS”), Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi organele de statistică în termenele, condiţiile şi formele, prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea, la solicitarea orală sau în scris (email, sms) a Beneficiarului, a ordinelor de plată, cererilor de schimb valutar și altor documente bancare în sistemul de deservire bancară la distanță (sistemul client – bancă sau internet banking) sau pe suport hârtie și transmiterea acestora către bancă;
 • Prelucrarea zilnică a extraselor bancare in programul contabil specializat;
 • Perfectarea și eliberarea, evidența si păstrarea, facturilor fiscale și a celorlalte documente contabile.
 • Perfectarea documentelor aferente relațiilor de muncă a Beneficiarului cu angajații săi și procesului de salarizare, inclusiv, dar nelimitandu-se la: calculul concediului anual de odihna, calculul concediiilor medicale, calculul concediului nefolosit, plata salariilor prin intermediul contului bancar conform listelor de plata, intocmirea si prezentarea angajatilor Beneficiarului a fiselor de calcul personale, prezentarea darilor de seama privind salarizarea catre organele abilitate de stat;
 • Consultarea Beneficiarului în domeniul contabilităţii şi legislaţiei fiscale a Republicii Мoldova;
 • Întocmirea proiectului de buget pe cheltuieli si venituri, la solicitarea Beneficiarului;
 • Analiza utilizării mijloacelor financiare în raport cu bugetul aprobat de către Adunarea Generală a Notarilor și întocmirea raportului de executare a bugetului pe cheltuieli si venituri, pentru anul precedent;
 • Raportarea lunara a contributiilor obligatorii achitate de catre notari si datorate catre Beneficiar;
 • Întocmirea actelor de verificare privind contributiile obligatorii achitate de catre notari in conturile Beneficiarului si prezentarea acestora pentru contrapunerea cu contabilitatea notarilor;
 • Întocmirea actelor de verificare privind procedurile succesoriale achitate de catre notari in conturile Beneficiarului, si prezentarea acestora pentru contrapunerea cu contabilitatea notarilor;
 • Întocmirea lunara a actelor de achizitie a serviciilor de locatiune, inclusiv cheltuielilor aferente serviciilor comunale;
 • Evidenta si achitarea serviciilor prestate de catre formatori in interesul Beneficiarului;
 • Întocmirea inventarierii;
 • Întocmirea și, modificarea, după caz, a politicii contababile a Camerei Notariale
 • Achizitionarea si mentenanta lunara din contul Executantului a programului specializat de contabilitate 1C versiunea 8;
 • Prezentarea, la solicitarea Beneficiarului, a rapoartelor privind lucrul efectuat.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină informația cu indicarea următoarelor:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în prestarea serviciilor pentru Camera Notarială;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de contabilitate.
 • Recomandare.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu – companiile de contabilitate interesate trebuie să aibă experiență de prestare a serviciilor de evidență contabilă asociațiilor profesionale și asociațiilor obștești de cel puțin 5 ani;
 • Calificarea echipei care va presta serviciile de evidență contabilă;
 • Prețul serviciilor;
 • Imaginea și reputația companiei.

Companiile interesate pot expedia ofertele la adresa: mun. Chișinău, str. București 90, of. 16 sau prin email la adresa camera.notariala@cnm.md

Telefon de contact: 061077753

Data limită de prezentare a ofertelor:  28.03.2021, ora 15.00.

Share on print