CONCURS pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

CONCURS

Pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Camerei Notariale

(termen limită 02.08. 2020)

Camera Notarială

anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

în următoarele secții din

APARATUL DE SPECIALITATE și APARATUL ADMINISTRATIV

1..Secția formare profesională inițială și continuă

Specialist principal 

2.Secția secretariat și arhivă

Specialist

I. Condiţii de angajare generale:

–  Studii universitare complete în domeniul relevant pentru post;

–  Posedarea la nivel avansat a limbilor română, rusă;

–  Cunoașterea limbilor engleză şi/sau franceza va constitui un avantaj,

–  Abilităţi avansate de utilizare a computerului;

–  Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingerea obiectivelor;

–  Capacitatea de a se exprima logic şi consecutive în formă scrisă;

–  Capacităţi excelente de comunicare;

–  Experienţă de lucru în echipă, abilităţi de colaborare cu angajaţi de orice nivel;

–  Auto-disciplina, punctualitatea şi respectarea termenilor limită;

–  Creativitate şi spirit de inovaţie, principii morale solide, responsabilitate;

II. La concurs poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

– nu a fost declarată incapabilă și în privința acesteia nu a fost instituită vre-o măsură de ocrotire judiciară;

– are reputație ireproșabilă;

– are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în funcții similare (cu excepția specialistului din secția Secretariat și arhivă);

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

–  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

–  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

  are studii superioare în drept.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

– formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul Regulament);

– copia buletinului de identitate;

– copiile diplomelor de studii; (inclusiv diploma de bacalaureat);

– copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

– documentele ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019) și recomandarea de la ultimul loc de muncă semnată de conducător;

– cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

– acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

– alte acte stabilite de Comisia de concurs, după caz.

V. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 02.08.2020, ora 16:00

telefon de contact: 061077753;

e-mail: camera.notariala@cnm.md

adresapoştală: mun. Chişinău, str. București, nr. 90.

NOTĂ:Copiile documentelor nominalizate pot fi legalizate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data selecției dosarelor de înscriere la concurs, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Share on print