MODELELE CERTIFICATELOR NOTARIALE

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr.59 din27 februarie 2019

MODELELE CERTIFICATELOR NOTARIALE

Capitolul I

MODELELE CERTIFICATELOR DE MOŞTENITOR

1. Modelul certificatului eliberat unicului moştenitor în baza legii

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE  MOŞTENITOR 

 eliberat unicului moştenitor în baza legii

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), în temeiul (se indică articolele relevante din Codul civil), atest, că moştenitor la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele),care a urmat la data de (data, luna, anul decesului), IDNP (numărul), ultimul domiciliu (se indică adresa), este: (se indică numele şi prenumele moştenitorului și raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea)1, IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Către moștenitor trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni. Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale2:

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Dreptul moștenitorului urmează a fi înregistrat în Registrele de publicitate în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ___________.

/ștampila/    NOTARUL        /semnătura

­­­­­­­­­­­­

___________________

1În cazul cînd soțul este moștenitor, în locul rudeniei se indică calitatea acestuia;

2În certificatul de moștenitor se înscriu mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului:

Spre exemplu:

  1. Defunctul a fost necăsătorit la momentul deschiderii succesiunii. Soțul defunctului, (numele şi prenumele, IDNP (numărul) dacă este cunoscut), a decedat la (se indică data). După decesul soțului, defunctul a acceptat succesiunea și a primit certificat de moștenitor.
  2. Defunctul a fost căsătorit la momentul deschiderii succesiunii. Soțul, din căsătoria înregistrată la (se indică data) cu nr. (se indică numărul) de către (se indică organul care a înregistrat căsătoria) este (numele şi prenumele şi IDNP (numărul) dacă este cunoscut).
  3. Potrivit informațiilor comunicate de moștenitori în perioada instrumentării procedurii succesorale, apartamentul (se indică datele imobilului) este proprietatea personală a defunctului/este proprietate comună cu soțul (numele şi prenumele şi IDNP (numărul) dacă este cunoscut).
  4. Moștenitori renuțători la succesiune nu sînt.
  5. Fiul/fiica defunctului (numele şi prenumele), IDNP (numărul), prin declarația nr. (se indică numărul) din (data, luna, anul), autentificată de notarul (numele şi prenumele) a renunțat la moștenire.
  6. În cadrul procedurii succesorale nu a fost întocmit inventarul cu lista care cuprinde componența masei succesorale. Dacă inventarul nu a fost depus, moștenitorul răspunde nelimitat pentru obligațiile masei succesorale, inclusiv cu patrimoniul propriu. Dacă moștenitorul află despre starea de incapacitate de plată sau supraîndatorare a masei succesorale, el este obligat să ceară fără întîrziere intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale, însă nu înainte de acceptarea moștenirii. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea moștenitorului față de creditori pentru prejudiciul cauzat prin aceasta.
  7. În cadrul procedurii succesorale a fost întocmit și prezentat inventarul patrimoniului succesoral.
  8. Conform testamentului3 nr. (se indică numărul) din (data, luna, anul) autentificat de către notarul (numele şi prenumele) cu sediul biroului (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) pe perioada administrării (se indică imobilul și datele de identificare ale acestuia) de către executorul testamentar desemnat (numele şi prenumele, IDNP, domiciliat (se infică adresa de domiciliu)), adică pînă la (se indică data), moștenitorul nu este în drept să dispună de el (art. 2362, 2552 din Codul civil). După încetarea atribuţiilor executorului testamentar şi a limitărilor dreptului de dispoziţie al moştenitorului, moştenitorul poate cere modificarea certificatului de moştenitor.
  9. După consultarea Registrului dosarelor succesorale și al testamentelor s-a stabilit că în registru nu este înregistrat testament pe numele defunctului.

3În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2. Modelul certificatului eliberat unicului  moştenitor în baza testamentului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR 

eliberat unicului  moştenitor în baza testamentului

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541 din Codul civil, atest, că moştenitor la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului), IDNP (numărul), ultimul domiciliu (se indică adresa), în temeiul testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului în (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) este (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Notă : Dacă testatorul a stabilit sarcini testamentare sau restricţii valabile asupra drepturilor moştenitorului asupra masei succesorale altele decât cele indicate la art. 2552 şi 2553 din Codul civil, ele se indică în certificatul de moştenitor.

Dacă testatorul a desemnat un executor testamentar, acest fapt şi limitarea dreptului de dispoziţie a moştenitorului conform art. 2362 din Codul civil trebuie indicate expres în certificatul de moștenitor. După încetarea atribuţiilor executorului testamentar şi a limitărilor dreptului de dispoziţie al moştenitorului, moştenitorul poate cere modificarea certificatului de moştenitor.

Către moștenitor trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni. Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale2.

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Dreptul moștenitorului în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ______.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ____________.

/ștampila/    NOTARUL        /semnătura

____________________

1În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2 În certificatul de moștenitor se înscriu mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului.

3. Modelul certificatului de moştenitor în caz de comoștenitori

REPUBLICA MOLDOVA      

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR

în caz de comoștenitori

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2178, 2541 din Codul civil, atest, că moştenitori la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului), IDNP (numărul), ultimul domiciliu (se indică adresa), în părți egale sunt: (se indică numele şi prenumele moştenitorului și raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz) și (se indică numele şi prenumele moştenitorului și raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Către moștenitori trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni:Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale1.

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Patrimoniul succesoral este proprietatea comună a comoștenitorilor. Un comoștenitor poate dispune de cota-parte ce îi revine din patrimoniul succesoral. Un comoștenitor nu poate să dispună în mod independent de obiecte sau de o parte din averea care intră în patrimoniul succesoral.

Drepturile comoștenitorilor în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii urmează a fi înregistrate în registrele de publicitate.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ___________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_____ lei.

Nr. dosarului succesoral  ________.

/ștampila/    NOTARUL        /semnătura/

­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

1În certificatul de moștenitor se înscriu mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului, precum și partajul patrimoniului succesoral.

4. Modelul certificatului de moştenitor în temeiul legii și a testamentului

REPUBLICA MOLDOVA  

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR

în temeiul legii și a testamentului

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2178, 2541 din Codul civil, atest, că la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului), IDNP (numărul), moștenitori sînt:

La (se indică mărimea cotei păți) cotă parte din patrimoniul succesoral, moștenitor legal este: (numele şi prenumele, raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz),

La (se indică mărimea cotei părți) cotă parte din patrimoniul succesoral moștenitor în temeiul testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului în (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) este: (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Către moștenitori trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni: Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale2.

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Patrimoniul succesoral este proprietatea comună a comoștenitorilor. Un comoștenitor poate dispune de cota-parte ce îi revine din patrimoniul succesoral. Un comoștenitor nu poate să dispună în mod independent de obiecte sau de o parte din averea care intră în patrimoniul succesoral.

Drepturile comoștenitorilor în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii urmează a fi înregistrate în registrele de publicitate.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr.________.                             

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral _____.

/ștampila/     NOTARUL         /semnătura/

____________________

1În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2În certificatul de moștenitor se înscriu mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului, precum și partajul patrimoniului succesoral.

5. Modelul certificatului de moştenitor cu indicarea cotei din rezerva succesorală

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR

cu indicarea cotei din rezerva succesorală

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), atest, că în temeiul testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului în (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) la (se indică mărimea cotei rămase în baza testamentului după deducerea rezervei succesorale) cotă-parte din patrimoniul succesoral moștenitor testamentar este (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Moștenitor rezervatar la (se indică mărimea cotei părți din rezerva succesorală) cotă-parte din masa succesorală este: (se indică numele şi prenumele moştenitorului și raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), față de care defunctul avea nemijlocit o obligaţie de întreţinere conform Codului familiei.

Mențiuni: Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale2.

Către moștenitori trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Patrimoniul succesoral este proprietatea comună a comoștenitorilor. Un comoștenitor poate dispune de cota-parte ce îi revine din patrimoniul succesoral. Un comoștenitor nu poate să dispună în mod independent de obiecte sau de o parte din averea care intră în patrimoniul succesoral.

Drepturile comoștenitorilor în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii.urmează a fi înregistrate în registrele de publicitate

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ___________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ___________.

/ștampila/      NOTARUL        /semnătura/

______________________

1În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2În certificatul de moștenitor se vor înscrie mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului, precum și partajul patrimoniului succesoral.

Spre exemplu:

  1. Defunctul a fost necăsătorit la momentul deschiderii succesiunii. Soțul defunctului, (nume și prenume, IDNP (numărul) dacă este cunoscut), a decedat la (data, luna, anul). După decesul soțului, defunctul a acceptat succesiunea și a primit certificat de moștenitor.
  2. Defunctul a fost căsătorit la momentul deschiderii succesiunii. Soțul, din căsătoria înregistrată la (se indică data) cu nr. (se indică numărul) de către (se indică organul care a înregistrat căsătoria) este (numele şi prenumele şi IDNP (numărul) dacă este cunoscut).
  3. În conformitate cu art. 2531 din Codul civil moştenitorii rezervatari păstrează dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin ½ din cota succesorală ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de moştenire legală.
  4. Dreptul moștenitorului rezervatar apare din data deschiderii succesiunii.
  5. Valoarea cotei succesorale ce revine moștenitorului rezervatar se determină la data deschiderii succesiunii.
  6. În cadrul procedurii succesorale nu a fost întocmit inventarul cu lista care cuprinde componența masei succesorale (2530 din Cod civil).
  7. Dacă inventarul nu a fost depus, moștenitorul răspunde nelimitat pentru obligațiile masei succesorale, inclusiv cu patrimoniul propriu. Dacă moștenitorul află despre starea de incapacitate de plată sau supra-îndatorare a masei succesorale, el este obligat să ceară fără întîrziere intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale, însă nu înainte de acceptarea moștenirii. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea moștenitorului față de creditori pentru prejudiciul cauzat prin aceasta. În cazul existenței mai multor moștenitori, răspunderea lor pentru acest prejudiciu este solidară.

6. Modelul certificatului de moştenitor eliberat moștenitorului prealabil

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR  

eliberat moștenitorului prealabil

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541, 2551 din Codul civil, atest, că la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului),  în temeiul testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului în (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) moștenitor prealabil este (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliul (se indică adresa de domiciliu), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), care conform testamentului menționat mai sus este obligat (se indică condiția) să transmită moștenitorului subsecvent patrimoniul succesoral. Conform testamentului, pînă la survenirea condiției, moșenitorul prealabil este în drept să posede și să folosească patrimoniul succesoral (fără dreptul de a-l înstrăina/cu dreptul de a-l înstrăina).

Conform testamentului, în calitate de moștenitor subsecvent a fost desemnat (numele şi prenumele) IDNP (numărul).2

Către moștenitori trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni: Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale3.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Dacă un drept care intră în componenţa masei succesorale este supus înregistrării într-un registru de publicitate cu caracter constitutiv, moştenitorul prealabil este obligat să asigure notarea în registrul respectiv a deţinerii dreptului în calitate de moştenitor prealabil sau fiduciar şi, dacă este cazul, să noteze interdicţia de înstrăinare fără consimţămîntul moştenitorului subsecvent.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. __________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ___________.

/ștampila/      NOTARUL        /semnătura/

________________________________________

Dacă testatorul a dispus ca moştenitorul să fie moştenitor doar pînă la o anumită dată sau pînă la survenirea unui anumit eveniment, fără a dispune cine după aceasta va primi masa succesorală, atunci se prezumă că persoanele desemnate ca moştenitori subsecvenţi sunt moştenitorii legali.

În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunea despre validarea testamentului olograf.

2 Dacă datele moștenitorului subsecvent nu sînt cunoscute se indică condiția și datele conform cărora acesta urmează a fi identificat.

3Se indică mențiunile relevante pentru execuatrea certificatului, disponibile în cadrul procedurii succesorale.

7. Modelul certificatului de moştenitor eliberat moștenitorului subsecvent

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR

eliberat moștenitorului subsecvent

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541, 2551 din Codul civil, atest, că la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului),  în temeiul testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului în (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) moștenitor subsecvent2 este (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), care conform testamentului menționat mai sus este în drept (se indică condiția) să ceară moștenitorului prealabil transmiterea patrimoniului succesoral. Conform testamentului, pînă la survenirea condiției, moșenitor prealabil a fost (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), care a avut dreptul să posede și să folosească patrimoniul succesoral (fără dreptul de a-l înstrăina/cu dreptul de a-l înstrăina).

Către moștenitori trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni: Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale2.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Dreptul moștenitorului în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii.urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ___________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ___________.

/ștampila/    NOTARUL   /semnătura/

_____________________________

1Dacă testatorul a dispus ca moştenitorul să fie moştenitor doar pînă la o anumită dată sau pînă la survenirea unui anumit eveniment, fără a dispune cine după aceasta va primi masa succesorală, atunci se prezumă că persoane desemnate ca moştenitori subsecvenţi sunt moştenitorii legali.

În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2Se indică mențiunile relevante pentru execuatrea certificatului, disponibile în cadrul procedurii succesorale.

8. Modelul certificatului de moştenitor eliberat moştenitorului prin intermediul instituţiei reprezentării

REPUBLICA MOLDOVA 

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   MOŞTENITOR

prin intermediul instituţiei reprezentării

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541, 2178 din Codul civil, atest, că moştenitor la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna, anul decesului), IDNP (numărul), este: (numele şi prenumele moştenitorului, raporturile de rudenie cu persoana ce a lăsat moştenirea), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu),  tatăl/mama căruia (numele şi prenumele părintelui moştenitorului) a decedat la (data, luna şi anul).

Către moștenitor trec toate drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului, cu excepția celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.

Mențiuni. Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale1:

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Prin prezentul certificat se confirmă doar statutul de moștenitor și cota din patrimoniul succesoral. Notarul nu verifică dreptul de proprietate asupra bunurilor și drepturilor ce fac parte din patrimoniul succesoral.

Dreptul moștenitorului în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat moștenitorului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. _______.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ______________

/ștampila/    NOTARUL      /semnătura

___________________________

1În certificatul de moștenitor se vor înscrie mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale și au importanță pentru executarea certificatului, precum și partajul patrimoniului succesoral.

9. Modelul certificatului de executor testamentar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT DE  EXECUTOR TESTAMENTAR

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2555 din Codul civil atest că potrivit testamentului1 nr. (se indică numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) defunctul (numele şi prenumele), IDNP (numărul), decedat la (data, luna, anul) a desemnat în calitate de executor testamentar (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu).

Pînă la desemnarea executorului testamentar au fost audiați moștenitorii și legatarii2

Sarcinile executorului testamentar conform testamentului sînt:3

La determinarea raporturilor dintre executorul testamentar și moștenitor se aplică în mod corespunzător regulile privind mandatul (art. 2369 din Codul civil).

Executorul testamentar are următoarele drepturi:4

Executorul testamentar este obligat:5

Interdicția de dispunere de bunul din masa succesorală care urmează să fie administrat de executorul testamentar se notează în registrul de publicitate respectiv.

La încetarea atribuțiilor executorului testamentar, certificatul își pierde valabilitatea.

S-a înregistrat cu nr.________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ___________.

/ștampila/   NOTARUL    /semnătura/

______________________

1Conform art. 2351 alin. (1) din Codul civil dacă executorul testamentar a renunțat sau dacă testatorul nu a desemnat executorul testamentar, dar din conținutul testamentului rezultă cu certitudine că testatorul dorește să fie desemnat un executor testamentar, executorul este desemnat de notarul care desfășoară procedura succesorală. În acest caz nu se face referință la dispoziția testamentară de desemnare.

În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2Conform art. 2351 alin. (2) din Codul Ccivil notarul este obligat să facă audierea dacă e posibil fără o întîrziere semnificativă și fără cheltuieli disproportionate.

3Se reproduce dispoziția testamentară care cuprinde desemnarea și sarcinile executorului testamentar.

4Se determină de notar conform dispozițiilor testamentare și a prevederilor legale.

5Se indică conform dispozițiilor testamentare și a prevederilor legale.

10. Modelul certificatului de custode al masei succesorale

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE   CUSTODE AL MASEI SUCCESORALE

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2412 din Codul civil (la cererea persoanei care a cerut desemnarea custodelui) sau (al unui alt motiv care justifică desemnarea custodelui) desemnez în calitate de custode al masei succesorale rămasă după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna şi anul decesului), pe (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu).

Custodele este obligat:1

Custodele poate să dispună de bunuri din masa succesorală doar în scopul stingerii obligaţiilor masei succesorale şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente custodiei masei succesorale.

Custodele nu are dreptul să dispună de un bun imobil care intră în componenţa masei succesorale fără încuviinţarea notarului care desfăşoară procedura succesorală2.

S-a înregistrat cu nr._________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ____________.

/ștampila/     NOTARUL         /semnătura/

__________________________

1Se indică obligațiile legale potirivit art. 2414 din Codul civil.

2Notarul poate impune la împuternicirile custodelui alte limite, care vor fi menționate în certificat.

11. Modelul certificatului de administrator al masei succesorale

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT  DE ADMINISTRATOR AL MASEI SUCCESORALE

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2436 din Codul civil desemnez în calitate de administrator al masei succesorale rămasă după decesul (numele şi prenumele), care a urmat la data de (data, luna şi anul decesului), administratorul autorizat (numele prenumele), deținătorul autorizației nr. (se indică numărul) eliberată la data de (data, luna, anul) de Ministerul Justiției, codul fiscal (se indică codul), cu sediul în (se indică adersa sediului biroului).

Administratorul masei succesorale a fost desemnat după audierea comoştenitorilor: (numele şi prenumele); (numele şi prenumele).1

Administratorul masei succesorale desemnat prin prezentul certificat este obligat să administreze masa succesorală în interesul creditorilor şi moştenitorului, avînd inclusiv dreptul de a dispune de bunurile din masa succesorală, și să asigure, din contul acesteia, executarea obligațiilor masei succesorale indiferent de rangul lor de prioritate.

Administratorul masei succesorale răspunde pentru administrarea masei succesorale și față de creditorii masei succesorale.

Administratorul masei succesorale are dreptul la o remunerare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în mărime de (se indică mărimea stabilită de notar).

La încetarea calităţii de administrator al masei succesorale certificatul se restituie.

La încetarea administrării administratorul masei succesorale este obligat să raporteze notarului şi moştenitorilor despre acțiunile întreprinse.

Administratorul masei succesorale va asigura notarea instituirii administrării masei succesorale în registrele de publicitate a drepturilor care vizează bunurile masei succesorale.

S-a înregistrat cu nr._________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ______________

/ștampila/     NOTARUL        /semnătura/

_______________________

1În condițiile art.2436din Codul civil administratorul masei succesorale se desemnează după ce notarul va cita pentru audiere toţi comoştenitorii şi, după caz, executorul testamentar sau custodele masei succesorale.

12. Modelul certificatului de legatar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT DE LEGATAR

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541 şi 2554 din Codul civil, atest că potrivit testamentului1 nr. (numărul) din (data, luna, anul), autentificat de către notarul (numele şi prenumele), cu sediul biroului (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale) defunctul (numele şi prenumele), IDNP (numărul), decedat la (data, luna, anul), a desemnat în calitate de legatar pe (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domicililiat (se indică adresa de domiciliu)2.

Persoana grevată cu legat este (se indică datele de identificare şi statutul persoanei/moştenitor sau legatar).

Persoana care va primi legatul este (numele și prenumele)3.

Obiect al legatului determinat de testator conform testamentul indicat mai sus constituie:4

Obiect al legatului ce intră în componenţa masei succesorale la momentul deschiderii moștenirii5.

Termenul de executare a legatului (dacă este stablit asemenea termen)6.

Mențiuni. Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale:7

Circumstanțele menționate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Legatarul nu răspunde pentru obligațiile masei succesorale. În cazul în care alte bunuri care intră în componența masei succesorale nu sînt suficiente pentru a satisface obligațiile masei succesorale, legatarul răspunde pentru aceste obligații pînă la concurența valorii bunurilor primite.

Certificatul de legatar confirmă dreptul legatarului de a cere persoanei grevate cu legat să-i remită bunul care constituie obiectul legatului.

Prezentul exemplar al certificatului a fost eliberat legatarului (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr. ________.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ______________

/ștampila/    NOTARUL        /semnătura

________________________

1În cazul testamentului olograf se indică data întocmirii și mențiunile despre validarea testamentului olograf.

2Se enumără toate persoanele indicate sau determinate ca legatari. Dacă testatorul a dispus că persoana grevată cu legat va determina persoana legatarului, în locul sintagmei „a desemnat în calitate de legatar” se indică sitagma „a dispus că persoana grevată cu legat (numele și prenumele) va determina legatarul. Potrivit declaraţiei persoanei grevate cu legat (numele și prenumele) în calitate de legatar este determinată de (numele și prenumele persoanei determinate).

3Se indică persoana şi modul în care a fost determinată de testator sau de către persoana grevată cu legat, sau de un terţ.

4Se indică, spre exemplu:

1) dreptul de proprietate asupra imobilului (datele imobilului conform testamentului);

2) dreptul de uz asupra autoturismului (datele autoturismului conform testamentului);

3)dreptul de proprietate asupra părții sociale în mărime (de ex. 50% din capitalul social al SRL (denumirea), IDNO (numărul), cu valoarea nominală în mărime de (se indică valoarea)).

4) întreprinderea ca o unitate economică, care este obiect al legatului;

5) prestarea unei întrețineri, etc.

5 Sau altă persoană conform art. 2303 şi 2304 din Codul civil.

6Dacă obiectul legatului nu intră în masa succesorală la momentul deschiderii moștenirii persoana grevată de legat trebuie să dobîndească în folosul legatarului bunul respectiv. În acest caz se face menţiunea respectivă conform testamentului sau se indică termenul care s-a stabilit în conformitate cu prevederile Codului civil, spre exemplu art. 2330 din Codul civil.

7În certificatul de legatar se vor înscrie mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale, spre exemplu:

  1. Conform testamentului defunctul nu a desemnat moștenitor testamentar/a desemnat moștenitor testamentar la întreg patrimoniul succesoral (numele și prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu).
  2. La data de (data, luna, anul) a fost eliberat certificat de moștenitor (se indică datele moștenitorului și calitatea lui).
  3. Defunctul a fost căsătorit începînd cu (se indică data înregistrării căsătoriei) cu (numele şi prenumele soțului). În perioada căsătoriei a fost agreat regimul proprietății comune în devălmășie. Dreptul de proprietate asupra drepturilor dobîndite în perioada căsătoriei se află sub regimul proprietății stabilit prin contractul matrimonial nr. (numărul) din (se indică data, luna, anul) autentificat de către notarul (numele şi prenumele).
  4. Conform testamentului a fost desemnat executor testamentar.
  5. În cazul în care persoanei i-a fost lăsat un anumit bun, în caz de dubii aceasta nu este recunoscută moștenitor, chiar dacă a fost numită moștenitor.

6) Alte date relevante.

13. Modelul certificatului de legatar

pentru preciputul soţului supravieţiutor

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT DE LEGATAR

pentru preciputul soţului supravieţiutor

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

      Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 2541 şi 2554 din Codul civil, atest că (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu), are statut de moştenitor legal şi fiind soțul supraviețuitor al defunctului (numele, prenumele), IDNP (numărul), decedat la (data, luna, anul), primeşte preciputul.

      Cu titlu de preciput i se cuvine mobilierul şi obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor.

Lista articoleleor de mobilier şi obiectelor de uz casnic:1

Persoana grevată cu legat este (datele de identificare ale moştenitorului)

Menţiuni. Potrivit datelor colectate în perioada instrumentării procedurii succesorale:2

           Circumstanţele menţionate în prezentul certificat au fost stabilite la data eliberării certificatului, în baza datelor acumulate în procedura succesorală.

Legatarul nu răspunde pentru obligaţiile masei succesorale.  În cazul în care alte bunuri care intră în componenţa masei succesorale nu sînt suficiente pentru a satisface obligaţiile masei succesorale, legatarul răspunde pentru aceste obligaţii pînă la concurenţa valorii bunurilor primite.

Certificatul de legatar confirmă dreptul legatarului de a cere persoanei grevate cu legat să-i remită bunul care constituie obiectul legatului.

S-a înregistrat cu nr. ________

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ______________

/ștampila/ NOTARUL   /semnătura

_______________________

1Se indică bunurile sau se face trimitere la inventar. 

2În certificat se vor înscrie mențiuni referitor la faptele și datele care au fost colectate în cadrul procedurii succesorale, spre exemplu:

1)   La data de (data, luna, anul) a fost eliberat certificat de moştenitor (se indică datele moştenitorului şi calitatea lui);

2)    Defunctul a fost căsătorit începînd cu (se indică data înregistrării căsătoriei) cu (se indică numele, prenumele soţului). În perioada căsătoriei a fost agreat regimul proprietăţii comune prevăzut de lege. Dreptul de proprietate asupra drepturilor dobîndite în perioada căsătoriei se află sub regimul proprietăţii stabilit prin contractul matrimonial (numărul)  din (data, luna, anul) autentificat de către notarul (numele și prenumele);

3)  alte date relevante.

14. Modelul certificatului de calitate de moştenitor

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT DE CALITATE DE MOŞTENITOR

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), în temeiul art. 2548-2549 din Coduli civil, atest, că (numele şi prenumele) are statutul de moștenitor al averii (numele şi prenumele), decedat la data (se indică data, luna şi anul).

Prezentul certificat nu are valoarea unui certificat de moştenitor şi poate fi utilizat numai în scopul legitimării moștenitorului în raporturile cu terţii.

Certificatul de calitate de moştenitor se revocă de către notar la eliberarea certificatului de moştenitor.

Certificatul de moştenitor va fi eliberat ulterior.

S-a înregistrat cu nr. _______.

S-a perceput taxa de stat _______ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială_______ lei.

Nr. dosarului succesoral  __________

/ștampila/  NOTARUL   /semnătura/

Capitolul II

MODELELE CERTIFICATELOR CU PRIVIRE LA DREPTUL

ASUPRA COTEI-PĂRŢI DIN

PROPRIETATEA COMUNĂ  ÎN DEVĂLMĂŞIE

  1. Modelul certificatului cu privire la dreptul asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie, eliberat pe numele soţului decedat

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

cu privire la dreptul asupra cotei-părţi

din proprietatea comună  în devălmăşie

eliberat pe numele soţului decedat

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), atest, în temeiul art. 20 din Codul familiei, că (numele şi prenumele), decedat/ă la (data, luna şi anul decesului), cu ultimul domiciliu (se indică adresa de domiciliu), care este (numele şi prenumele soţului supravieţuitor), îi aparţine dreptul de proprietate la 1/2 (o doime) cotă-parte din bunul proprietate comună în devălmăşie, dobîndit de soţi în perioada căsătoriei.

Bunul asupra căruia prin prezentul certificat se atestă dreptul de proprietate a (numele şi prenumele defunctului), la cota-parte indicată, constă din:1

1/2 cotă-parte din bunul indicat rămîne în proprietatea soţului supravieţuitor  (numele şi prenumele).

S-a înregistrat cu nr._____ .                             

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială  _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  __________.

/ștampila/ NOTARUL /semnătura/

_________________

1Se indică bunul pentru care se atestă dreptul de proprietate la cota-parte indicată, cu descrierea acestuia, actul de proprietate, pe numele cărei persoane este înregistrat, autoritatea care a efectuat înregistrarea.

  1. Modelul certificatului cu privire la dreptul

asupra cotei-părţi din proprietatea comună  în devălmăşie,

eliberat soţului supravieţuitor

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

cu privire la dreptul asupra cotei-părţi 
din proprietatea comună  în devălmăşie

eliberat soţului supravieţuitor

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), atest, în temeiul art. 20 din Codul familiei al Republicii Moldova, că (numele şi prenumele soţului supravieţuitor), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu), fiind soţ supravieţuitor al (numele şi prenumele defunctului), decedat la (data, luna şi anul decesului), îi aparţine dreptul de proprietate la 1/2 (o doime) cotă-parte din bunul proprietate comună în devălmăşie, dobîndit de soţi în perioada căsătoriei.

Bunul asupra căruia prin prezentul certificat se atestă dreptul de proprietate a (numele şi prenumele soţului supravieţuitor), la cota-parte indicată  constă din:1

Dreptul de proprietate în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii, ce se confirmă prin prezentul certificat urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

S-a înregistrat cu nr._____ .                             

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  __________.

/ștampila/ NOTARUL /semnătura/

___________________

1Se indică bunul pentru care se atestă dreptul de proprietate la cota-parte indicată, cu descrierea acestuia, actul de proprietate, pe numele cărei persoane este înregistrat, autoritatea care a efectuat înregistrarea.

  1. Modelul certificatului cu privire la dreptul

asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie,

în baza cererii comune scrise a soţilor

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

cu privire la dreptul asupra cotei-părţi 

din proprietatea comună  în devălmăşie

în baza cererii comune scrise a soţilor

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), atest, în temeiul art. 20 al Codului familiei şi a cererii soţilor: (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu) şi (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu),  dreptul de proprietate la cîte 1/2 (o doime) cotă-parte fiecărui soț, din bunul proprietate comună în devălmăşie dobîndit în perioada căsătoriei.

Bunul asupra căruia prin prezentul certificat se atestă dreptul de proprietate în cotele-părţi indicate constă din:1

Dreptul de proprietate în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii, ce se confirmă prin prezentul certificat urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  ________.

/ștampila/ NOTARUL /semnătura/

____________________

1 Se indică bunul pentru care se atestă dreptul de proprietate la cota-parte indicată, cu descrierea acestuia, actul de proprietate, pe numele cărei persoane este înregistrat, autoritatea care a efectuat înregistrarea.

4. Modelul certificatului cu privire la dreptul asupra

cotei-părţi din proprietatea comună  în devălmăşie,

în cazul decesului unuia dintre coproprietari

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

cu privire la dreptul asupra cotei-părţi 
din proprietatea comună  în devălmăşie

în cazul decesului unuia dintre coproprietari

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul (numele şi prenumele), în temeiul art. 571 Codul civil, art. 6 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324/1993, a hotărîrii Comisiei de privatizare a spaţiului locativ (se indică localitatea) numărul (se indică numărul) din (data, luna şi anul adoptării hotărîrii), a cererii coproprietarului (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliul) şi a moştenitorului coproprietarului decedat (numele şi prenumele, IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliul), al defunctului (numele şi prenumele), decedat la (data, luna şi anul decesului), atest, că:  

 (Numele şi prenumele coproprietarului) şi (numele şi prenumele coproprietarului decedat), le aparţine dreptul de proprietate la cîte 1/2 (o doime) cotă-parte fiecăruia din bunul proprietate comună în devălmăşie.

Bunul asupra căruia prin prezentul certificat se atestă dreptul de proprietate în cotele-părţi indicate constă din:1

Dreptul de proprietate în privința bunurilor supuse înregistrării de stat obligatorii, ce se confirmă prin prezentul certificat urmează a fi înregistrat în registrele de publicitate.

S-a înregistrat cu nr._____

S-a încasat taxa de stat _____ lei.

S-a perceput  plata pentru asistența notarială _______ lei.

Nr. dosarului succesoral  __________

/ștampila/      NOTARUL /semnătura/

____________________

1 Se indică bunul pentru care se atestă dreptul de proprietate la cota-parte indicată, cu descrierea acestuia, actul de proprietate, pe numele cărei persoane este înregistrat, autoritatea care a efectuat înregistrarea.

Capitolul III

MODELELE CERTIFICATELOR PENTRU

CERTIFICAREA FAPTELOR

1. Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), se află în viaţă, s-a prezentat şi a semnat personal¹, astăzi, (data, luna şi anul), ora (se indică ora), la sediul biroului2.

Semnătura solicitantului /semnătura olografă/

S-a înregistrat cu nr. ________

S-a încasat taxa de stat _____lei,

S-a perceput plata pentru asistența notarială ____lei

/ștampila/      NOTARUL         /semnătura/

_________________________________

¹Dacă semnătura olografă nu poate fi aplicată din cauza unei deficienţe fizice, bolii sau din alte cauze, în locul mențiunii „şi a semnat personal” se indică „dar nu a semnat personal din cauza (se indică cauza)”.

2 Dacă certificatul se întocmeşte în alt loc decît sediul biroului notarului, atunci mențiunea „şi s-a prezentat personal, astăzi, (data, luna şi anul), ora (se indică ora ), la sediul biroului” se substituie cu mențiunea „fapt de care eu m-am încredinţat personal, prezentîndu-mă pe adresa (se indică adresa) astăzi (data, luna şi anul), ora (se indică ora)”.

Identitatea (numele şi prenumele persoanei indicate în certificat) a fost stabilită.

2. Certificarea faptului aflării minorului în viaţă

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că minorul (numele şi prenumele), născut la (data, luna, anul), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu), identificat1 prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), se află în viaţă şi s-a prezentat, astăzi, (data, luna şi anul), ora (se indică ora), la sediul biroului2, însoţit de reprezentantul legal (se indică calitatea părinte/adoptator/tutore/curator, numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu al reprezentantului legal), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), la cererea căruia/cărora a fost întocmit prezentul certificat.

Semnătura solicitantului³

Identitatea minorului (numele și prenumele) și a reprezentantului legal (numele și prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL         /semnătura/

__________________________

1 Identitatea minorilor se stabileşte în baza documentului cu fotografia care certifică identitatea minorului sau în baza informației din Registrul de stat al populației.

2Dacă certificatul se întocmeşte în alt loc decît sediul biroului notarului, atunci după sintagma „se află în viaţă”, se expune în următoarea mențiune „fapt de care eu m-am încredinţat personal, prezentîndu-mă, la cererea reprezentantului legal (se indică calitatea părinte/adoptator/tutore (numele şi prenumele), IDNP (numărul), domiciliat (se indică adresa de domiciliu al reprezentantului legal), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), pe adresa (se indică adresa), astăzi (data, luna şi anul), ora (se indică ora)”.

3 Semnătura olografă a reprezentantului legal, iar în cazul minorului de la 14 ani se aplică semnătura olografă şi a acestuia şi a reprezentantului legal.

3. Certificarea faptului aflării unei persoane

într-un anumit loc

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), s-a aflat astăzi, (data, luna şi anul), ora (se indică ora), la sediul biroului1.

Identitatea (numele şi prenumele) persoanei indicate în certificat a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTARUL        /semnătura/

________________

1 Dacă certificarea se face în alt loc decît sediul biroului notarului, atunci mențiunea „la sediul biroului” se substituie cu mențiunea „la (se indică instituţia), pe adresa (se indică adresa)”.

4. Certificarea timpului prezentării înscrisului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific, că prezentul înscris¹ a fost prezentat la sediul biroului la data de (se indică data, luna şi anul cu litere), ora (se indică ora), de către (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Identitatea (numele şi prenumele) persoanei care a prezentat inscrisul a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTARUL       /semnătura/

_____________________

¹ Certificatul se expune pe verso înscrisului prezentat sau se coase cu înscrisul prezentat.

5. Certificarea faptului că persoana, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarului, precum şi declaraţia acesteia

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că (numele şi prenumele persoanei somate sau notificate), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), somată sau notificată (se indică modul /înmânare/comunicare/ în care s-a făcut somarea sau notificarea), la data de (se indică data înmânării sau comuncării somării sau notificării), s-a prezentat astăzi1, (data, luna şi anul indicate în somaţie sau în notificare), la ora (ora indicată în somaţie sau în notificare), la sediul biroului.

Persoana (numele şi prenumele persoanei somate sau notificate care s-a prezentat) a făcut următoarea declaraţie2:

Semnătura declarantului3

Prezentul certificat este eliberat la solicitarea persoanei (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz).

Identitatea (numele şi prenumele) persoanei care s-a prezentat, după caz şi (numele şi prenumele) persoanei care a solicitat eliberarea certificatului a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _____ lei.

/ștampila/   NOTARUL  /semnătura/

___________________

1 Dacă persoana nu s-a prezentat la data şi ora îndicată în somaţie sau notificare, mențiunea „s-a prezentat astăzi” se substituie cu mențiunea „nu s-a prezentat astăzi”.

² Se expune cele declarate. În cazul refuzului de a face declaraţia sau de a semna, mențiunea „a făcut următoarea declaraţie” se substituie cu mențiunea „a refuzat să facă declaraţii”.

³ În cazul refuzului persoanei de a semna se va face menţiunea corespunzătoare în certificat.

6. Certificarea conţinutului paginilor web

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), la cererea (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), astăzi, (data, luna şi anul), la ora (se indică ora si minutul), certific următorul conţinut al paginii web (se indică denumirea sau link-ul)¹.

Pentru adresa paginii web (se indică adresa paginii de internet supuse certificării) a fost efectuată captura de ecran tipărită pe suport de hîrtie (se indică numărul de pagini tipărite, data, ora şi minutul), care se ataşează la prezentul certificat.

Identitatea (numele şi prenumele) persoanei care a solicitat certificareaa fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL  /semnătura/

___________________

¹ În cadrul procedurii, notarul poate solicita ajutorul unui expert sau specialist în domeniu. În acest caz se întocmeşte proces-verbal, care se anexează la certificat.

7. Certificarea conţinutului programelor sau altor produse informatice

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), la cererea (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), astăzi, (data, luna şi anul), la ora (se indică ora si minutul), certific următorul conţinut al programului/produsului informatic (se indică denumirea sau alte date care îl identifică)¹.

Programul/produsul informatic (se indică denumirea sau alte date care îl identifică) a fost prezentat spre tipărire pe suport electronic (se indică, spre exemplu, CD, DVD, dispozitiv de memorie sau pe orice alt dispozitiv de stocare).

Continutul programului/produsului informatic (se indică denumirea sau alte date care îl identifică) a fost tipărit pe suport de hîrtie, întegral/partial (se indică numărul de pagini tipărite data, ora şi minutul), care se ataşează la prezentul certificat.

Identitatea (numele şi prenumele) persoanei care a solicitat certificarea a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL   /semnătura/

___________________

¹ În cadrul procedurii, notarul poate solicita ajutorul unui expert sau specialist în domeniu. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal, care se anexează la certificat.

8. Certificarea timpului preluării datelor din registrele de publicitate,

ţinute în formă electronică

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific, că la cererea (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), care este (se indică calitatea conform art. 57 alin. (1) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială) am accesat Registrul (se indică denumirea registrului de publicitate), la data de (se indică data, luna şi anul), ora (se indică ora şi minutul conform sistemului informațional) și am preluat următoarea informaţie: (se indică informația care este afișată în sistemul informațional şi alte date relevante, corespunzătoare informației din Registrul de publicitate respectiv, inclusiv numărul cadastral al bunului imobil)¹.

Identitatea solicitantului (numele şi prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL    /semnătura/

_________________________

¹Dacă informaţia nu poate fi inserată în certificat, atunci certificatul se expune pe verso informaţiei imprimate/extrase sau se coase la aceasta.

9. Certificarea transmiterii, recepţionării sau, după caz, nerecepționării înscrisului de către destinatar

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că la cererea (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), la data de (data, luna, anul) am transmis prin poştă destinatarului (se indică datele persoanei care au fost comunicate de către solicitant), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa (se indică adresa comunicată de către solicitant), înscrisul, conținutul căruia este expus pe verso1.

Înscrisul transmis a fost recepționat de către destinatar (se indică datele persoanei cum a fost comunicate de către solicitant), la data de (data, luna, anul), fapt care se confirmă prin confirmare de primire a scrisorii, copia legalizată a căreia se anexează la prezentul certificat.2

Identitatea solicitantului (numele şi prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTARUL     /semnătura/

_________________________

1Conținutul înscrisului poate fi anexat la prezentul certificat.

2Dacă recepţionarea nu a avut loc, se menționează acest fapt.

10. Certificarea primirii în depozit a mijloacelor financiare

şi/sau a instrumentelor financiare pentru a fi transmise destinatarului

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că la cererea debitorului (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), am primit în depozit, astăzi (se indică data şi ora), suma de bani/instrumente financiare, în valoare de (se indică suma cu cifre şi cu litere/descrierea instrumentului financiar)1, depusă întru consemnarea executării obligaţiei debitorului ce rezultă din (temeiul naşterii obligaţiei, data scadenţei)2, pentru a fi transmisă creditorului (se indică datele de identificare ale creditorului)3, care refuză/se eschivează4 de a primi plata.

Identitatea debitorului (numele şi prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput  plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/    NOTARUL    /semnătura/

_____________________

1,2,3 Informaţia se indică din cererea debitorului depusă în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială.

4 Se indică motivul.

11. Certificarea primirii documentelor la păstrare

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că la cererea deponentului (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), am primit spre păstrare, astăzi (se indică data şi ora), documentele conform inventarului¹, anexat la prezentul certificat.

Documentele primite la păstrare se restituie la prezentarea certificatului şi a inventarului de către deponent sau terţul indicat în acest scop sau în baza unei hotărîri a instanţei de judecată.

Identitatea deponentului (numele şi prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/      NOTAR          /semnătura/

______________________

1inventarul documentelor transmise la păstrare:

Prezentul inventar a fost întocmit astăzi, (se indică data) pentru a confirma că deponentul (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), care acţionează în numele său /sau se indică datele reprezentantului şi temeiul reprezentării/ a transmis la păstrare, iar Eu, notarul, (numele şi prenumele), am primit la păstrare următoarele documente:

N/o Denumirea sau tipul documentului Caracteristici Numărul de exemplare Numărul de file per exemplar


12. Certificarea primirii testamentului olograf la păstrare

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL (numele şi  prenumele)

SEDIUL BIROULUI: (menţiuni privind locul desfăşurării activităţii notariale)

CERTIFICAT

(Se indică anul, luna şi ziua cu litere)

Eu, notarul, (numele şi prenumele), certific faptul, că la cererea testatorului (numele şi prenumele), IDNP (numărul), identificat prin (se indică modul în care i s-a stabilit identitatea şi actul de identitate, după caz), am primit spre păstrare, astăzi (se indică data şi ora), plicul cu testamentul olograf, pe care eu l-am sigilat în alt plic, şi cererea testatorului, care conține declarația pe proprie răspundere, că plicul prezentat conține testamentul său olograf, scris în întregime, datat și semnat personal de testator.

Identitatea testatorului (numele şi prenumele) a fost stabilită.

S-a înregistrat cu nr._____.

S-a perceput taxa de stat _____ lei.

S-a perceput plata pentru asistenţa notarială _______ lei.

/ștampila/   NOTARUL    /semnătura/

Share on print