PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CAMEREI NOTARIALE pentru anul 2019

CUPRINS

PREAMBUL

I. Crearea organelor Camerei Notariale și a structurilor funcționale ale Camerei

II. Instruirea continuă a notarilor

III. Crearea paginii web a Camerei Notariale

IV. Planificarea activității Camerei Notariale pentru anul 2019

V. Elaborarea și aprobarea regulamentelor și altor acte necesare pentru activitatea Camerei Notariale

VI. Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de activitate al Camerei Notariale

PREAMBUL

Prezentul Program de activitate al Camerei Notariale a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 47 alin.(6) lit.g) ale Legii nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art.16 din Statutul Camerei Notariale, aprobat de Adunarea Generală a Notarilor din 10 noiembrie 2018.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, Camera Notarială are următoarele competențe:

a) colaborează cu autorităţile publice abilitate să stabilească şi să implementeze eficient politicile şi cadrul de reglementare a activităţii notariale;
    b) implementează standardele profesionale, generalizează practica notarială şi contribuie la asigurarea practicii notariale unificate; 
    c) colaborează şi cooperează cu structuri internaţionale similare pentru dezvoltarea sistemului notarial naţional;
    d) creează fonduri și instituții ştiinţifice sau metodologice ori colaborează cu cele existente;
    e) creează condiţii pentru activitatea profesională a notarilor şi dezvoltarea continuă a profesiei de notar;
     f) organizează cursuri de instruire a notarilor;
    g) supraveghează respectarea de către notari a obligațiilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
    h) supraveghează respectarea eticii profesionale, organizarea stagiilor și respectarea programului de stagiu;
    i) prezintă Ministerului Justiţiei opiniile sale în anumite domenii;
    j) creează Fondul de credibilitate şi administrează activitatea acestuia;
    k) organizează păstrarea arhivei notariale pe suport de hîrtie și în format digital, în conformitate cu regulamentul aprobat de ministrul justiției;
    l) verifică dacă biroul notarului corespunde cerințelor, înregistrează și ține evidența birourilor notariale, etc.

Programul de activitate este elaborat pentru anul 2019 și își propune ca obiectiv principal demararea activității Camerei Notariale în plină forță pentru realizarea activităților prevăzute în competența Camerei, crearea organelor și structurilor prevăzute de lege și statut, angajarea personalului Camerei.

Se prezintă a fi imperios necesare acțiunile ce țin de formarea Aparatului administrativ al Camerei Notariale, aprobarea Bugetului Camerei, crearea paginii web oficiale, în scopul promovării imaginii instituției, precum și plasării actelor emise de organele Camerei, organizarea cursurilor de instruire a notarilor, or legiuitorul a stabilit obligativitatea participării anuale a notarilor la perfecționarea profesională cu o durată totală de cel puțin 40 de ore, alte acțiuni primordiale ce rezultă din competențele Camerei.

În acest scop fiecare membru al Camerei si fiecare organ colegial va depune eforturi și va crea toate premisele necesare care, odată valorificate, vor asigura poziționarea Camerei, în raport cu autoritățile statului, precum și cu structurile internaționale, ca organ de autoadministrare al notarilor, de promovare şi apărare a intereselor colective ale acestora, precum şi un garant al independenței notarilor și al calității asistenței notariale.    

Programul de activitate este însoțit de Planul de acțiuni pentru anul 2019 și conține persoanele și organele responsabile de implementare, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pînă la finele anului 2019 întru demararea realizării sarcinii de bază ale Camerei Notariale – exercitarea autoadministrării profesiei de notar.

Costul aferent implementării Planului de activitate este expus în proiectul Bugetului Camerei Notariale pentru anul 2019.

De menționat că Obiectivele incluse în acest document strategic reprezintă sarcini ce urmează a fi realizate de Camera Notarială pe termen scurt, pînă la finele anului 2019, fapt ce va contribui la formarea instituțională propriu- zisă a Camerei și va asigura posibilitatea trasării în anii următori a Obiectivelor pe termen mediu și lung.

I. CREAREA ORGANELOR CAMEREI NOTARIALE ȘI A STRUCTURILOR FUNCȚIONALE ALE CAMEREI

 1. Organizarea Adunărilor Generale pentru alegerea membrilor în Comisiile prevăzute de lege, în Fondul de Credibilitate.
 1. Elaborarea și aprobarea bugetului Camerei Notariale.
 1. Elaborarea și aprobarea Organigramei și a statelor de personal.
 1. Organizarea concursului pentru angajarea personalului necesar la Camera Notarială.
 2. Organizarea achizițiilor mobilierului, utilajului și altor bunuri, servicii necesare pentru activitatea Camerei.
 3. Arenda spațiului pentru desfășurarea activității Camerei Notariale.

II. Instruirea continuă a notarilor pentru anul 2019

 1. Elaborarea programului de instruire a notarilor.
 2. Încheierea contractelor de organizare a cursurilor de instruire.
 3. Crearea grupurilor de instruire.
 4. Organizarea procesului de instruire.

III. Crearea paginii web a Camerei Notariale

 1. Contractarea serviciilor de elaborare a condițiilor tehnice pentru elaborarea paginii web.
 2. Organizarea licitației publice pentru contractarea serviciilor de elaborare a paginii web.

IV. Planificarea activității Camerei Notariale pentru anul 2019

 1. Elaborarea și aprobarea de către Secretarul General a Planului de acțiuni al Camerei pentru anul 2019.
 2. Elaborarea Programului de activitate și a Planului de acțiuni pentru anul 2019.
 3. Elaborarea bugetului Camerei pentru anul 2020.

V. Elaborarea și aprobarea regulamentelor și altor acte necesare pentru activitatea Camerei

1. Efectuarea unui audit al Legii nr.69 din 14 aprilie 2017 cu privire la organizarea activității notarilor și stabilirea regulamentelor necesare pentru activitatea Camerei Notaiale.

2. Crearea grupurilor de lucru din rîndul notarilor și a angajaților Camerei Notariale pentru elaborarea proiectelor de regulamente, .privind implimentarea Codului Civil modernizat și a Legii privind procedura notarială.

3. Delegarea notarilor în grupul de lucru pentru elaborarea modelelor de giruri și certificate.

4. Elaborarea notelor informative privind aplicarea normelor procedurale(pentru unificarea practicii notariale)

5. Elaborarea notelor informative comune cu ASP privind realizarea practică a conexiunilor la registrele de publicitate și accesul la informație (art. 41, 70 LPN)

6. Elaborarea Proiectului Hotărîrii de Guvern privind plata pentru îndeplinirea actelor notariale şi spezele procedurilor notariale, (art. 38 Legea nr. 69)

7. Elaborarea Modelului cererii de desfacere a căsătoriei și a Încheierii (art.41 alin. 2 LPN) și Expedierea proiectului Cererii de desfacere a căsătoriei Ministerului Justiției pentru aprobare.

8. Elaborarea Modelului citației și al notificării (art.89 LPN)

9. Elaborarea și aprobarea Modelului declaraţiei de confidenţialitate art. (3 LPN).

10. Elaborarea și aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie și Expedierea Modelului încheierii de învestire Ministerului Justiției pentru promovare.

11. Delegarea notarilor în grupul de lucru pentru elaborarea modelelor de acte notariale conform Codului Civil modernizat și a Legii privind procedura notarială.

Share on print